Fixture

Array
(
  [0] => 1,'3463700e0ae873ba','t',1,0,'EN-GB','0',0
  [1] => 
  [2] => 36297,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล)',''
  [3] => 4780869 ,4780904 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล)' ,'36297' ,0,'@G56<\/font>' ,0,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,5242,509,1,1,-9,1.5,1,'อุรุกวัย' ,0,'ญี่ปุ่น' ,0,0,0,1,1.26999998092651,10,5.07999992370605,0,-9.7,9,'S' ,'S' ,0,1,2.5,-9.5,8.6,-8.6,0,1,1.79999995231628,9.10999965667725,2.3199999332428,0,1,0.5,1,1,9.1,8.2,-9.1,0,1,1,9.3,9.8,-9.8,793311713,'2019-06-21 07:00:00' ,56,1147511,0,'2019-06-20' ,0,'36297|5242|509' ,1,0,9.7,9.3,1,0,-9.7,10
  [4] => 4783244 ,4786553 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล)' ,'36297' ,0,'@G56<\/font>' ,0,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,5242,509,1,1,-6.6,1.75,1,'อุรุกวัย' ,0,'ญี่ปุ่น' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.3,6.6,'S' ,'S' ,0,1,2.25,7.6,-8.5,8.5,0,0,0,0,0,0,1,0.75,1,1,-7.3,-8.2,7.3,0,1,1.25,-6.9,6,-6,0,'2019-06-21 07:00:00' ,56,1147511,0,'2019-06-20' ,4780869,'36297|5242|509' ,0,0,0,-1,0,0,0,10
  [5] => 4786552 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล)' ,'36297' ,0,'@G56<\/font>' ,0,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,5242,509,1,1,8,1.25,1,'อุรุกวัย' ,0,'ญี่ปุ่น' ,0,0,0,0,0,0,0,0,7.3,-8,'S' ,'S' ,0,1,2.75,-7.6,6.7,-6.7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,56,1147511,0,'2019-06-20' ,4783244,'36297|5242|509' ,0,0,0,-1,0,0,0,10
  [6] => 4789831 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล)' ,'36297' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,5242,509,1,1,5.6,1,1,'อุรุกวัย' ,0,'ญี่ปุ่น' ,0,0,0,0,0,0,0,0,4.9,-5.6,'S' ,'S' ,0,1,2,5.1,-6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,1147511,0,'2019-06-20' ,4786552,'36297|5242|509' ,0,0,0,-1,0,0,0,10
  [7] => 37676,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เฉพาะ 10 นาที',''
  [8] => 4789563 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เฉพาะ 10 นาที' ,'37676' ,0,'' ,1,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,62093,136024,1,1,-4.9,0.25,1,'อุรุกวัย 00:00-10:00' ,0,'ญี่ปุ่น 00:00-10:00' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.6,4.9,'S' ,'S' ,0,1,0.5,-3.1,2.2,-2.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,1147511,0,'2019-06-20' ,4789831,'37676|62093|136024' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [9] => 4789570 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เฉพาะ 10 นาที' ,'37676' ,0,'' ,1,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,62097,62044,1,1,-4.9,0.25,1,'อุรุกวัย 10:01-20:00' ,0,'ญี่ปุ่น 10:01-20:00' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.6,4.9,'S' ,'S' ,0,1,0.5,-3.3,2.4,-2.4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,1147511,0,'2019-06-20' ,4789563,'37676|62097|62044' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [10] => 4789564 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เฉพาะ 10 นาที' ,'37676' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,63340,136025,1,1,-5.1,0.25,1,'อุรุกวัย 20:01-30:00' ,0,'ญี่ปุ่น 20:01-30:00' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.8,5.1,'S' ,'S' ,0,1,0.5,-3.7,2.8,-2.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789570,'37676|63340|136025' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [11] => 4789566 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เฉพาะ 10 นาที' ,'37676' ,0,'' ,1,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,62098,62042,1,1,-5.5,0.25,1,'อุรุกวัย 30:01-40:00' ,0,'ญี่ปุ่น 30:01-40:00' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.2,5.5,'S' ,'S' ,0,1,0.5,-4.1,3.2,-3.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,1147511,0,'2019-06-20' ,4789564,'37676|62098|62042' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [12] => 4789567 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เฉพาะ 10 นาที' ,'37676' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,63349,136026,1,1,-5.3,0.25,1,'อุรุกวัย 50:01-60:00' ,0,'ญี่ปุ่น 50:01-60:00' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-6,5.3,'S' ,'S' ,0,1,0.5,-4.6,3.7,-3.7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789566,'37676|63349|136026' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [13] => 4789569 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เฉพาะ 10 นาที' ,'37676' ,0,'' ,1,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,62096,62043,1,1,-5.5,0.25,1,'อุรุกวัย 60:01-70:00' ,0,'ญี่ปุ่น 60:01-70:00' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.2,5.5,'S' ,'S' ,0,1,0.5,-4.6,3.7,-3.7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,1147511,0,'2019-06-20' ,4789567,'37676|62096|62043' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [14] => 4789565 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เฉพาะ 10 นาที' ,'37676' ,0,'' ,1,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,62099,62041,1,1,-5.5,0.25,1,'อุรุกวัย 70:01-80:00' ,0,'ญี่ปุ่น 70:01-80:00' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.2,5.5,'S' ,'S' ,0,1,0.5,-4.7,3.8,-3.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,1147511,0,'2019-06-20' ,4789569,'37676|62099|62041' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [15] => 4789568 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เฉพาะ 10 นาที' ,'37676' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,63351,136027,1,1,-6.7,0.25,1,'อุรุกวัย 80:01-90:00' ,0,'ญี่ปุ่น 80:01-90:00' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.4,6.7,'S' ,'S' ,0,1,0.5,-5.7,4.8,-4.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789565,'37676|63351|136027' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [16] => 37672,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เฉพาะ 15 นาที',''
  [17] => 4789571 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เฉพาะ 15 นาที' ,'37672' ,0,'' ,1,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,38356,38721,1,1,-6.4,0.25,1,'อุรุกวัย 00:00-15:00' ,0,'ญี่ปุ่น 00:00-15:00' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.1,6.4,'S' ,'S' ,0,1,0.5,-5.2,4.3,-4.3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,1147511,0,'2019-06-20' ,4789568,'37672|38356|38721' ,1,0,0,-1,0,0,0,10
  [18] => 4789572 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เฉพาะ 15 นาที' ,'37672' ,0,'' ,1,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,38355,38729,1,1,-6.9,0.25,1,'อุรุกวัย 15:01-30:00' ,0,'ญี่ปุ่น 15:01-30:00' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.6,6.9,'S' ,'S' ,0,1,0.5,-5.9,5,-5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,1147511,0,'2019-06-20' ,4789571,'37672|38355|38729' ,1,0,0,-1,0,0,0,10
  [19] => 4789575 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เฉพาะ 15 นาที' ,'37672' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,63343,75392,1,1,-8.3,0.25,1,'อุรุกวัย 30:01-45:00' ,0,'ญี่ปุ่น 30:01-45:00' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-9,8.3,'S' ,'S' ,0,1,0.5,-6.6,5.7,-5.7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789572,'37672|63343|75392' ,1,0,0,-1,0,0,0,10
  [20] => 4789573 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เฉพาะ 15 นาที' ,'37672' ,0,'' ,1,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,38354,38716,1,1,-7.2,0.25,1,'อุรุกวัย 45:01-60:00' ,0,'ญี่ปุ่น 45:01-60:00' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.9,7.2,'S' ,'S' ,0,1,0.5,-6.8,5.9,-5.9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,1147511,0,'2019-06-20' ,4789575,'37672|38354|38716' ,1,0,0,-1,0,0,0,10
  [21] => 4789574 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เฉพาะ 15 นาที' ,'37672' ,0,'' ,1,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,38352,38730,1,1,-7.8,0.25,1,'อุรุกวัย 60:01-75:00' ,0,'ญี่ปุ่น 60:01-75:00' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.5,7.8,'S' ,'S' ,0,1,0.5,-6.8,5.9,-5.9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,1147511,0,'2019-06-20' ,4789573,'37672|38352|38730' ,1,0,0,-1,0,0,0,10
  [22] => 4789576 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เฉพาะ 15 นาที' ,'37672' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,63344,75393,1,1,9.9,0.25,1,'อุรุกวัย 75:01-90:00' ,0,'ญี่ปุ่น 75:01-90:00' ,0,0,0,0,0,0,0,0,9.2,-9.9,'S' ,'S' ,0,1,0.5,-7.8,6.9,-6.9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789574,'37672|63344|75393' ,1,0,0,-1,0,0,0,10
  [23] => 37670,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - จำนวนเตะมุมทั้งหมด',''
  [24] => 4789592 ,4789594 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - จำนวนเตะมุมทั้งหมด' ,'37670' ,0,'' ,1,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,5242,509,1,1,8.2,2.5,1,'อุรุกวัย' ,0,'ญี่ปุ่น' ,0,0,1,1,1.16999995708466,6.69999980926514,9.19999980926514,1,6.9,-8.2,'S' ,'S' ,0,1,9.5,7.9,-9.4,9.4,0,1,1.38999998569489,4.69999980926514,5.19999980926514,0,1,1.25,1,1,9.2,7.9,-9.2,0,1,4.5,8.4,-9.9,9.9,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789576,'37670|5242|509' ,1,0,9.3,9.3,1,0,-9.3,14
  [25] => 4789593 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - จำนวนเตะมุมทั้งหมด' ,'37670' ,0,'' ,1,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,38164,38184,1,1,7.4,0,1,'อุรุกวัย เตะมุมครั้งที่ 1' ,0,'ญี่ปุ่น เตะมุมครั้งที่ 1' ,0,0,0,0,0,0,0,0,6.1,-7.4,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789592,'37670|38164|38184' ,1,0,0,-1,0,0,0,10
  [26] => 4789597 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - จำนวนเตะมุมทั้งหมด' ,'37670' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,76575,76578,1,1,6.8,0,1,'อุรุกวัย ครึ่งหลัง เตะมุมครั้งที่ 1' ,0,'ญี่ปุ่น ครึ่งหลัง เตะมุมครั้งที่ 1' ,0,0,0,0,0,0,0,0,5.5,-6.8,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789593,'37670|76575|76578' ,1,0,0,-1,0,0,0,10
  [27] => 4789595 ,4789596 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - จำนวนเตะมุมทั้งหมด' ,'37670' ,0,'' ,1,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,38158,38182,1,1,6.8,0,1,'อุรุกวัย เตะมุมครั้งสุดท้าย' ,0,'ญี่ปุ่น เตะมุมครั้งสุดท้าย' ,0,0,0,0,0,0,0,0,5.5,-6.8,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,6.8,5.5,-6.8,0,1,-1,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789597,'37670|38158|38182' ,1,0,0,-1,0,0,0,10
  [28] => 4789598 ,4789600 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - จำนวนเตะมุมทั้งหมด' ,'37670' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,75520,75519,1,0,0,-1,1,'อุรุกวัย จำนวนเตะมุม - เกิน' ,0,'อุรุกวัย จำนวนเตะมุม - ภายใต้' ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'S' ,'S' ,0,1,6,7.9,-9.4,9.4,0,0,0,0,0,0,0,-1,1,1,0,0,0,0,1,3,9.5,9,-9,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789595,'37670|75520|75519' ,1,0,0,-1,0,0,0,10
  [29] => 4789599 ,4789601 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - จำนวนเตะมุมทั้งหมด' ,'37670' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,75536,75534,1,0,0,-1,1,'ญี่ปุ่น จำนวนเตะมุม - เกิน' ,0,'ญี่ปุ่น จำนวนเตะมุม - ภายใต้' ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'S' ,'S' ,0,1,3.5,9.9,8.6,-8.6,0,0,0,0,0,0,0,-1,1,1,0,0,0,0,1,1.5,9.1,9.4,-9.4,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789598,'37670|75536|75534' ,1,0,0,-1,0,0,0,10
  [30] => 37698,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เฉพาะ 15 นาที จำนวนเตะมุม',''
  [31] => 4789603 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เฉพาะ 15 นาที จำนวนเตะมุม' ,'37698' ,0,'' ,1,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,61756,62023,1,1,9.7,0.25,1,'อุรุกวัย จำนวนเตะมุม 00:00-15:00' ,0,'ญี่ปุ่น จำนวนเตะมุม 00:00-15:00' ,0,0,0,0,0,0,0,0,8.4,-9.7,'S' ,'S' ,0,1,1.5,-8.1,6.6,-6.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789599,'37698|61756|62023' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [32] => 4789607 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เฉพาะ 15 นาที จำนวนเตะมุม' ,'37698' ,0,'' ,1,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,61773,136137,1,1,9.8,0.25,1,'อุรุกวัย จำนวนเตะมุม 15:01-30:00' ,0,'ญี่ปุ่น จำนวนเตะมุม 15:01-30:00' ,0,0,0,0,0,0,0,0,8.5,-9.8,'S' ,'S' ,0,1,1.5,9.6,8.9,-8.9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789603,'37698|61773|136137' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [33] => 4789602 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เฉพาะ 15 นาที จำนวนเตะมุม' ,'37698' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,99423,136048,1,1,9.6,0.25,1,'อุรุกวัย จำนวนเตะมุม 30:01-45:00' ,0,'ญี่ปุ่น จำนวนเตะมุม 30:01-45:00' ,0,0,0,0,0,0,0,0,8.3,-9.6,'S' ,'S' ,0,1,1.5,9.6,8.9,-8.9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789607,'37698|99423|136048' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [34] => 4789604 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เฉพาะ 15 นาที จำนวนเตะมุม' ,'37698' ,0,'' ,1,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,61774,62024,1,1,9.4,0.25,1,'อุรุกวัย จำนวนเตะมุม 45:01-60:00' ,0,'ญี่ปุ่น จำนวนเตะมุม 45:01-60:00' ,0,0,0,0,0,0,0,0,8.1,-9.4,'S' ,'S' ,0,1,1.5,9.3,9.2,-9.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789602,'37698|61774|62024' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [35] => 4789605 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เฉพาะ 15 นาที จำนวนเตะมุม' ,'37698' ,0,'' ,1,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,61775,62026,1,1,9.4,0.25,1,'อุรุกวัย จำนวนเตะมุม 60:01-75:00' ,0,'ญี่ปุ่น จำนวนเตะมุม 60:01-75:00' ,0,0,0,0,0,0,0,0,8.1,-9.4,'S' ,'S' ,0,1,1.5,-9.9,8.4,-8.4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789604,'37698|61775|62026' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [36] => 4789606 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เฉพาะ 15 นาที จำนวนเตะมุม' ,'37698' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,99426,136049,1,1,-8.9,0.5,1,'อุรุกวัย จำนวนเตะมุม 75:01-90:00' ,0,'ญี่ปุ่น จำนวนเตะมุม 75:01-90:00' ,0,0,0,0,0,0,0,0,9.8,8.9,'S' ,'S' ,0,1,1.5,9.6,8.9,-8.9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789605,'37698|99426|136049' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [37] => 37694,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - จำนวนใบเหลือง',''
  [38] => 4789582 ,4789584 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - จำนวนใบเหลือง' ,'37694' ,0,'' ,1,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,5242,509,1,1,-8.9,1,0,'อุรุกวัย' ,0,'ญี่ปุ่น' ,0,0,0,0,0,0,0,0,8.9,9.6,'S' ,'S' ,0,1,4.5,-8.8,7.1,-7.1,0,0,0,0,0,0,1,0.5,0,1,-8.3,8.3,-9.8,0,1,1.5,9.9,8.4,-8.4,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789606,'37694|5242|509' ,1,0,9.3,9.3,1,0,-9.3,14
  [39] => 4789583 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - จำนวนใบเหลือง' ,'37694' ,0,'' ,1,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,38237,38507,1,1,-6.2,0,1,'อุรุกวัย ใบเตือนที่ 1' ,0,'ญี่ปุ่น ใบเตือนที่ 1' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.7,6.2,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789582,'37694|38237|38507' ,1,0,0,-1,0,0,0,10
  [40] => 4789585 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - จำนวนใบเหลือง' ,'37694' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,76592,76594,1,1,-6.2,0,1,'อุรุกวัย ครึ่งหลัง ใบเหลือง\/แดง ใบแรก' ,0,'ญี่ปุ่น ครึ่งหลัง ใบเหลือง\/แดง ใบแรก' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.7,6.2,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789583,'37694|76592|76594' ,1,0,0,-1,0,0,0,10
  [41] => 4789586 ,4789587 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - จำนวนใบเหลือง' ,'37694' ,0,'' ,1,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,38233,38511,1,1,-6.2,0,1,'อุรุกวัย ใบเตือนสุดท้าย' ,0,'ญี่ปุ่น ใบเตือนสุดท้าย' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.7,6.2,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,-6.2,-7.7,6.2,0,1,-1,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789585,'37694|38233|38511' ,1,0,0,-1,0,0,0,10
  [42] => 4789588 ,4789591 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - จำนวนใบเหลือง' ,'37694' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,75523,75521,1,0,0,-1,1,'อุรุกวัย จำนวนใบเหลือง - เกิน' ,0,'อุรุกวัย จำนวนใบเหลือง - ภายใต้' ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'S' ,'S' ,0,1,1.5,7,-8.7,8.7,0,0,0,0,0,0,0,-1,1,1,0,0,0,0,1,0.5,7.7,-9.4,9.4,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789586,'37694|75523|75521' ,1,0,0,-1,0,0,0,10
  [43] => 4789589 ,4789590 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - จำนวนใบเหลือง' ,'37694' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,75540,75539,1,0,0,-1,1,'ญี่ปุ่น จำนวนใบเหลือง - เกิน' ,0,'ญี่ปุ่น จำนวนใบเหลือง - ภายใต้' ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'S' ,'S' ,0,1,2.5,9.3,9,-9,0,0,0,0,0,0,0,-1,1,1,0,0,0,0,1,1,-8.8,7.1,-7.1,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789588,'37694|75540|75539' ,1,0,0,-1,0,0,0,10
  [44] => 37700,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เฉพาะ 15 นาที จำนวนใบรวมทั้งหมด',''
  [45] => 4789608 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เฉพาะ 15 นาที จำนวนใบรวมทั้งหมด' ,'37700' ,0,'' ,1,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,61755,61724,1,1,-1.5,0.25,0,'อุรุกวัย จำนวนใบเหลือง 00:00-15:00' ,0,'ญี่ปุ่น จำนวนใบเหลือง 00:00-15:00' ,0,0,0,0,0,0,0,0,1.5,-3,'S' ,'S' ,1,1,0.5,-8.8,7.1,-7.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789589,'37700|61755|61724' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [46] => 4789610 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เฉพาะ 15 นาที จำนวนใบรวมทั้งหมด' ,'37700' ,0,'' ,1,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,61776,61725,1,1,-3.6,0.25,0,'อุรุกวัย จำนวนใบเหลือง 15:01-30:00' ,0,'ญี่ปุ่น จำนวนใบเหลือง 15:01-30:00' ,0,0,0,0,0,0,0,0,3.6,-5.1,'S' ,'S' ,0,1,0.5,-7.6,5.9,-5.9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789608,'37700|61776|61725' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [47] => 4789609 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เฉพาะ 15 นาที จำนวนใบรวมทั้งหมด' ,'37700' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,99432,136056,1,1,-5.4,0.25,0,'อุรุกวัย จำนวนใบเหลือง 30:01-45:00' ,0,'ญี่ปุ่น จำนวนใบเหลือง 30:01-45:00' ,0,0,0,0,0,0,0,0,5.4,-6.9,'S' ,'S' ,0,1,0.5,9.4,8.9,-8.9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789610,'37700|99432|136056' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [48] => 4789611 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เฉพาะ 15 นาที จำนวนใบรวมทั้งหมด' ,'37700' ,0,'' ,1,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,61778,61728,1,1,-5.7,0.25,0,'อุรุกวัย จำนวนใบเหลือง 45:01-60:00' ,0,'ญี่ปุ่น จำนวนใบเหลือง 45:01-60:00' ,0,0,0,0,0,0,0,0,5.7,-7.2,'S' ,'S' ,0,1,0.5,8.8,9.5,-9.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789609,'37700|61778|61728' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [49] => 4789613 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เฉพาะ 15 นาที จำนวนใบรวมทั้งหมด' ,'37700' ,0,'' ,1,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,61777,61729,1,1,-5.9,0.25,0,'อุรุกวัย จำนวนใบเหลือง 60:01-75:00' ,0,'ญี่ปุ่น จำนวนใบเหลือง 60:01-75:00' ,0,0,0,0,0,0,0,0,5.9,-7.4,'S' ,'S' ,0,1,0.5,7,-8.7,8.7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789611,'37700|61777|61729' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [50] => 4789612 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เฉพาะ 15 นาที จำนวนใบรวมทั้งหมด' ,'37700' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,99430,136057,1,1,-6.1,0.25,0,'อุรุกวัย จำนวนใบเหลือง 75:01-90:00' ,0,'ญี่ปุ่น จำนวนใบเหลือง 75:01-90:00' ,0,0,0,0,0,0,0,0,6.1,-7.6,'S' ,'S' ,0,1,0.5,3.9,-5.6,5.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789613,'37700|99430|136057' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [51] => 37696,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เจ้าบ้าน\/ทีมเยือนประตูรวม',''
  [52] => 4789559 ,4789562 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เจ้าบ้าน\/ทีมเยือนประตูรวม' ,'37696' ,0,'' ,1,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,62107,62108,1,0,0,-1,1,'อุรุกวัย - เกิน' ,0,'อุรุกวัย - ภายใต้' ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'S' ,'SY' ,0,1,2.25,-7.1,6,-6,0,0,0,0,0,0,0,-1,1,1,0,0,0,0,1,0.75,8.8,-9.9,9.9,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789612,'37696|62107|62108' ,1,0,0,-1,0,0,0,10
  [53] => 4789560 ,4789561 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เจ้าบ้าน\/ทีมเยือนประตูรวม' ,'37696' ,0,'' ,1,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,61705,61704,1,0,0,-1,1,'ญี่ปุ่น - เกิน' ,0,'ญี่ปุ่น - ภายใต้' ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'S' ,'SY' ,0,1,0.5,-7.4,6.3,-6.3,0,0,0,0,0,0,0,-1,1,1,0,0,0,1,1,0.5,-3.5,2.4,-2.4,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789559,'37696|61705|61704' ,1,0,0,-1,0,0,0,10
  [54] => 37378,'ยูฟ่า ยูโรเปี้ยน ยู21 แชมเปี้ยนชิพ 2019 (ใน อิตาลี แอนด์ ซาน มารีโน)',''
  [55] => 4786885 ,4786931 ,'ยูฟ่า ยูโรเปี้ยน ยู21 แชมเปี้ยนชิพ 2019 (ใน อิตาลี แอนด์ ซาน มารีโน)' ,'37378' ,0,'@G57<\/font>' ,0,0,0,0,'00:30' ,0,0,0,4886,7625,1,1,-8.9,0,1,'เดนมาร์ก ยู21' ,0,'ออสเตรีย ยู21' ,0,0,1,1,2.6800000667572,2.47000002861023,3.30999994277954,1,-9.6,8.9,'S' ,'S' ,1,1,2.75,-9.9,9,-9,1,1,3.27999997138977,2.96000003814697,2.09999990463257,1,1,0,1,1,-8.4,-9.5,8.4,0,1,1,8.9,10,10,343863913,'2019-06-21 00:30:00' ,57,1147242,0,'2019-06-20' ,4789560,'37378|4886|7625' ,1,0,10,9,1,0,-10,10
  [56] => 4787113 ,4789853 ,'ยูฟ่า ยูโรเปี้ยน ยู21 แชมเปี้ยนชิพ 2019 (ใน อิตาลี แอนด์ ซาน มารีโน)' ,'37378' ,0,'@G57<\/font>' ,0,0,0,0,'00:30' ,0,0,0,4886,7625,1,1,-7.2,0.25,0,'เดนมาร์ก ยู21' ,0,'ออสเตรีย ยู21' ,0,0,0,0,0,0,0,0,7.2,-7.9,'S' ,'S' ,0,1,2.5,7.7,-8.6,8.6,0,0,0,0,0,0,1,0.25,0,1,-5.7,5.7,-6.8,0,1,1.25,-7.3,6.2,-6.2,0,'2019-06-21 00:30:00' ,57,1147242,0,'2019-06-20' ,4786885,'37378|4886|7625' ,0,0,0,-1,0,0,0,10
  [57] => 4789852 ,0 ,'ยูฟ่า ยูโรเปี้ยน ยู21 แชมเปี้ยนชิพ 2019 (ใน อิตาลี แอนด์ ซาน มารีโน)' ,'37378' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 00:30' ,0,0,0,4886,7625,1,1,-7,0.25,1,'เดนมาร์ก ยู21' ,0,'ออสเตรีย ยู21' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.7,7,'S' ,'S' ,0,1,3,-7.2,6.3,-6.3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 00:30:00' ,0,1147242,0,'2019-06-20' ,4787113,'37378|4886|7625' ,0,0,0,-1,0,0,0,10
  [58] => 4786886 ,4786932 ,'ยูฟ่า ยูโรเปี้ยน ยู21 แชมเปี้ยนชิพ 2019 (ใน อิตาลี แอนด์ ซาน มารีโน)' ,'37378' ,0,'@G57<\/font>' ,0,0,0,0,'03:00' ,0,0,0,7975,2019,1,1,8.7,1,1,'เยอรมัน ยู21' ,0,'เซอร์เบีย ยู21' ,0,0,1,1,1.50999999046326,5.6399998664856,4.19999980926514,0,8,-8.7,'S' ,'S' ,0,1,3,9.9,9.2,-9.2,0,1,1.99000000953674,5.03999996185303,2.38000011444092,0,1,0.5,1,1,-8.7,-9.8,8.7,0,1,1.25,-9,7.9,-7.9,143678213,'2019-06-21 03:00:00' ,57,1147243,0,'2019-06-20' ,4789852,'37378|7975|2019' ,1,0,9.8,9.2,1,0,-9.8,10
  [59] => 4787114 ,4789855 ,'ยูฟ่า ยูโรเปี้ยน ยู21 แชมเปี้ยนชิพ 2019 (ใน อิตาลี แอนด์ ซาน มารีโน)' ,'37378' ,0,'@G57<\/font>' ,0,0,0,0,'03:00' ,0,0,0,7975,2019,1,1,-8.1,1.25,1,'เยอรมัน ยู21' ,0,'เซอร์เบีย ยู21' ,0,0,0,0,0,0,0,1,-8.8,8.1,'S' ,'S' ,0,1,2.75,7.4,-8.3,8.3,0,0,0,0,0,0,1,0.25,1,1,7.9,6.8,-7.9,0,1,1,6.5,-7.6,7.6,0,'2019-06-21 03:00:00' ,57,1147243,0,'2019-06-20' ,4786886,'37378|7975|2019' ,0,0,0,-1,0,0,0,10
  [60] => 4789854 ,0 ,'ยูฟ่า ยูโรเปี้ยน ยู21 แชมเปี้ยนชิพ 2019 (ใน อิตาลี แอนด์ ซาน มารีโน)' ,'37378' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 03:00' ,0,0,0,7975,2019,1,1,-6.2,1.5,1,'เยอรมัน ยู21' ,0,'เซอร์เบีย ยู21' ,0,0,0,0,0,0,0,1,-6.9,6.2,'S' ,'S' ,0,1,3.25,-8,7.1,-7.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 03:00:00' ,0,1147243,0,'2019-06-20' ,4787114,'37378|7975|2019' ,0,0,0,-1,0,0,0,10
  [61] => 37729,'ยูฟ่า ยูโรเปี้ยน ยู21 แชมเปี้ยนชิพ 2019 (ใน อิตาลี แอนด์ ซาน มารีโน) - จำนวนเตะมุมทั้งหมด',''
  [62] => 4789964 ,4789966 ,'ยูฟ่า ยูโรเปี้ยน ยู21 แชมเปี้ยนชิพ 2019 (ใน อิตาลี แอนด์ ซาน มารีโน) - จำนวนเตะมุมทั้งหมด' ,'37729' ,0,'' ,1,0,0,0,'00:30' ,0,0,0,4886,7625,1,1,-8.1,1.75,1,'เดนมาร์ก ยู21' ,0,'ออสเตรีย ยู21' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.4,8.1,'S' ,'S' ,1,1,10,8.7,9.8,-9.8,0,0,0,0,0,0,1,0.75,1,1,-9.6,9.1,9.6,0,1,4.5,8.2,-9.7,9.7,0,'2019-06-21 00:30:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789854,'37729|4886|7625' ,1,0,9.3,9.3,1,0,-9.3,14
  [63] => 4789965 ,4789967 ,'ยูฟ่า ยูโรเปี้ยน ยู21 แชมเปี้ยนชิพ 2019 (ใน อิตาลี แอนด์ ซาน มารีโน) - จำนวนเตะมุมทั้งหมด' ,'37729' ,0,'' ,1,0,0,0,'03:00' ,0,0,0,7975,2019,1,1,-9.7,3,1,'เยอรมัน ยู21' ,0,'เซอร์เบีย ยู21' ,0,0,0,0,0,0,0,0,9,9.7,'S' ,'S' ,0,1,10.5,9.1,9.4,-9.4,0,0,0,0,0,0,1,1.5,1,1,9,7.7,-9,0,1,5,8.4,-9.9,9.9,0,'2019-06-21 03:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789964,'37729|7975|2019' ,1,0,9.3,9.3,1,0,-9.3,14
  [64] => 37142,'หญิง เวิลด์ คัพ 2019 (ใน ฝรั่งเศส)',''
  [65] => 4783360 ,4783417 ,'หญิง เวิลด์ คัพ 2019 (ใน ฝรั่งเศส)' ,'37142' ,0,'@G55<\/font>' ,0,0,0,0,'23:59' ,0,0,0,42676,7979,1,1,-9,0.5,0,'แคมเมรูน (ญ)' ,0,'นิว ซีแลนด์ (ญ)' ,0,0,1,1,3.34999990463257,1.94000005722046,3.28999996185303,1,9,9.7,'S' ,'S' ,0,1,2.5,8.4,-9.9,9.9,0,1,4.32000017166138,2.5,2.03999996185303,0,1,0.25,0,1,-7.7,7.7,-9,0,1,1,9,9.5,-9.5,352353413,'2019-06-20 23:59:00' ,55,1143605,0,'2019-06-20' ,4789965,'37142|42676|7979' ,1,0,9.6,9,1,0,-9.6,14
  [66] => 4784154 ,4789857 ,'หญิง เวิลด์ คัพ 2019 (ใน ฝรั่งเศส)' ,'37142' ,0,'@G55<\/font>' ,0,0,0,0,'23:59' ,0,0,0,42676,7979,1,1,8.8,0.25,0,'แคมเมรูน (ญ)' ,0,'นิว ซีแลนด์ (ญ)' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.8,7.5,'S' ,'S' ,0,1,2.75,-9.8,8.3,-8.3,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,-5,-6.3,5,0,1,0.75,5.5,-7,7,0,'2019-06-20 23:59:00' ,55,1143605,0,'2019-06-20' ,4783360,'37142|42676|7979' ,0,0,0,-1,0,0,0,10
  [67] => 4789856 ,0 ,'หญิง เวิลด์ คัพ 2019 (ใน ฝรั่งเศส)' ,'37142' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/20 23:59' ,0,0,0,42676,7979,1,1,-4.9,0,1,'แคมเมรูน (ญ)' ,0,'นิว ซีแลนด์ (ญ)' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-6.2,4.9,'S' ,'S' ,0,1,2.25,6.2,-7.7,7.7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-20 23:59:00' ,0,1143605,0,'2019-06-20' ,4784154,'37142|42676|7979' ,0,0,0,-1,0,0,0,10
  [68] => 4783361 ,4783416 ,'หญิง เวิลด์ คัพ 2019 (ใน ฝรั่งเศส)' ,'37142' ,0,'' ,1,0,0,0,'23:59' ,0,0,0,10402,7756,1,1,-8.3,0,1,'ฮอลแลนด์ (ญ)' ,0,'แคนาดา (ญ)' ,0,0,0,1,2.72000002861023,2.47000002861023,2.86999988555908,0,-9.6,8.3,'S' ,'S' ,0,1,2,7.9,-9.4,9.4,0,1,3.55999994277954,3.24000000953674,1.87999999523163,0,1,0,1,1,-8.4,-9.7,8.4,0,1,0.75,7.9,-9.4,9.4,844837913,'2019-06-20 23:59:00' ,0,1143606,0,'2019-06-20' ,4789856,'37142|10402|7756' ,1,0,9.6,9,1,0,-9.6,14
  [69] => 4784155 ,4789859 ,'หญิง เวิลด์ คัพ 2019 (ใน ฝรั่งเศส)' ,'37142' ,0,'' ,1,0,0,0,'23:59' ,0,0,0,10402,7756,1,1,-7.1,0.25,0,'ฮอลแลนด์ (ญ)' ,0,'แคนาดา (ญ)' ,0,0,0,0,0,0,0,0,7.1,-8.4,'S' ,'S' ,0,1,2.25,-9.3,7.8,-7.8,0,0,0,0,0,0,1,0.25,0,1,-5.5,5.5,-6.8,0,1,1,-7.8,6.3,-6.3,0,'2019-06-20 23:59:00' ,0,1143606,0,'2019-06-20' ,4783361,'37142|10402|7756' ,0,0,0,-1,0,0,0,10
  [70] => 4789858 ,0 ,'หญิง เวิลด์ คัพ 2019 (ใน ฝรั่งเศส)' ,'37142' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/20 23:59' ,0,0,0,10402,7756,1,1,-6.2,0.25,1,'ฮอลแลนด์ (ญ)' ,0,'แคนาดา (ญ)' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.5,6.2,'S' ,'S' ,0,1,1.75,6.1,-7.6,7.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-20 23:59:00' ,0,1143606,0,'2019-06-20' ,4784155,'37142|10402|7756' ,0,0,0,-1,0,0,0,10
  [71] => 4785249 ,4785308 ,'หญิง เวิลด์ คัพ 2019 (ใน ฝรั่งเศส)' ,'37142' ,0,'@G56<\/font>' ,0,0,0,0,'03:00' ,0,0,0,7762,7973,1,1,-7.7,1.25,0,'สวีเดน (ญ)' ,0,'ยูเอสเอ (ญ)' ,0,0,0,1,6.28000020980835,1.42999994754791,3.83999991416931,0,7.7,-9,'S' ,'S' ,0,1,2.5,9.5,9,-9,0,1,6.11999988555908,1.89999997615814,2.29999995231628,0,1,0.5,0,1,-9.4,9.4,9.3,0,1,1,8.2,-9.7,9.7,179269113,'2019-06-21 03:00:00' ,56,1143607,0,'2019-06-20' ,4789858,'37142|7762|7973' ,1,0,9.6,9,1,0,-9.6,14
  [72] => 4785695 ,4789861 ,'หญิง เวิลด์ คัพ 2019 (ใน ฝรั่งเศส)' ,'37142' ,0,'@G56<\/font>' ,0,0,0,0,'03:00' ,0,0,0,7762,7973,1,1,8.5,1,0,'สวีเดน (ญ)' ,0,'ยูเอสเอ (ญ)' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.5,7.2,'S' ,'S' ,0,1,2.75,-8.5,7,-7,0,0,0,0,0,0,1,0.75,0,1,-6.7,6.7,-8,0,1,1.25,-7.6,6.1,-6.1,0,'2019-06-21 03:00:00' ,56,1143607,0,'2019-06-20' ,4785249,'37142|7762|7973' ,0,0,0,-1,0,0,0,10
  [73] => 4789860 ,0 ,'หญิง เวิลด์ คัพ 2019 (ใน ฝรั่งเศส)' ,'37142' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 03:00' ,0,0,0,7762,7973,1,1,-6.2,1.5,0,'สวีเดน (ญ)' ,0,'ยูเอสเอ (ญ)' ,0,0,0,0,0,0,0,0,6.2,-7.5,'S' ,'S' ,0,1,2.25,7.2,-8.7,8.7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 03:00:00' ,0,1143607,0,'2019-06-20' ,4785695,'37142|7762|7973' ,0,0,0,-1,0,0,0,10
  [74] => 4785250 ,4785309 ,'หญิง เวิลด์ คัพ 2019 (ใน ฝรั่งเศส)' ,'37142' ,0,'@G55<\/font>' ,0,0,0,0,'03:00' ,0,0,0,4308,30373,1,1,9.8,1.75,0,'ไทยแลนด์ (ญ)' ,0,'ชิลี (ญ)' ,0,0,0,1,6.59999990463257,1.25,6.03999996185303,0,-9.8,8.5,'S' ,'S' ,0,1,3.5,8.6,9.9,-9.9,0,1,7.3600001335144,1.50999999046326,3.04999995231628,0,1,0.75,0,1,8.5,-8.5,7.2,0,1,1.5,8.7,9.8,-9.8,599733413,'2019-06-21 03:00:00' ,55,1143608,0,'2019-06-20' ,4789860,'37142|4308|30373' ,1,0,9.6,9,1,0,-9.6,14
  [75] => 4785694 ,4789863 ,'หญิง เวิลด์ คัพ 2019 (ใน ฝรั่งเศส)' ,'37142' ,0,'@G55<\/font>' ,0,0,0,0,'03:00' ,0,0,0,4308,30373,1,1,-7.3,2,0,'ไทยแลนด์ (ญ)' ,0,'ชิลี (ญ)' ,0,0,0,0,0,0,0,0,7.3,-8.6,'S' ,'S' ,0,1,3.75,-9.3,7.8,-7.8,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,-7.5,7.5,-8.8,0,1,1.75,-7.6,6.1,-6.1,0,'2019-06-21 03:00:00' ,55,1143608,0,'2019-06-20' ,4785250,'37142|4308|30373' ,0,0,0,-1,0,0,0,10
  [76] => 4789862 ,0 ,'หญิง เวิลด์ คัพ 2019 (ใน ฝรั่งเศส)' ,'37142' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 03:00' ,0,0,0,4308,30373,1,1,7.7,1.5,0,'ไทยแลนด์ (ญ)' ,0,'ชิลี (ญ)' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.7,6.4,'S' ,'S' ,0,1,3.25,6.4,-7.9,7.9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 03:00:00' ,0,1143608,0,'2019-06-20' ,4785694,'37142|4308|30373' ,0,0,0,-1,0,0,0,10
  [77] => 37800,'หญิง เวิลด์ คัพ 2019 - แชมป์กลุ่ม',''
  [78] => 4788792 ,0 ,'หญิง เวิลด์ คัพ 2019 - แชมป์กลุ่ม' ,'37800' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/20 23:59' ,0,0,0,10402,7756,1,1,8,0,1,'ฮอลแลนด์ (ญ)' ,0,'แคนาดา (ญ)' ,0,0,0,0,0,0,0,0,6.7,-8,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-20 23:59:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789862,'37800|10402|7756' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [79] => 37801,'Women World Cup 2019 - Group F Winner',''
  [80] => 4788797 ,0 ,'Women World Cup 2019 - Group F Winner' ,'37801' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 03:00' ,0,0,0,7762,7973,1,1,-0.9,0,1,'สวีเดน (ญ)' ,0,'ยูเอสเอ (ญ)' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-2.2,0.9,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 03:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4788792,'37801|7762|7973' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [81] => 37601,'หญิง เวิลด์ คัพ 2019 (ใน ฝรั่งเศส) - จำนวนเตะมุมทั้งหมด',''
  [82] => 4789968 ,4789969 ,'หญิง เวิลด์ คัพ 2019 (ใน ฝรั่งเศส) - จำนวนเตะมุมทั้งหมด' ,'37601' ,0,'' ,1,0,0,0,'23:59' ,0,0,0,42676,7979,1,1,-9,0.5,1,'แคมเมรูน (ญ)' ,0,'นิว ซีแลนด์ (ญ)' ,0,0,0,1,1.95000004768372,2.17000007629395,6.80000019073486,0,9.7,9,'S' ,'S' ,0,1,9.5,-9.5,8,-8,0,1,2.0699999332428,2.51999998092651,4.25,0,1,0.25,1,1,-8.6,-9.9,8.6,0,1,4.5,-8.9,7.4,-7.4,0,'2019-06-20 23:59:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4788797,'37601|42676|7979' ,1,0,9.5,9.1,1,0,-9.5,14
  [83] => 4789970 ,4789971 ,'หญิง เวิลด์ คัพ 2019 (ใน ฝรั่งเศส) - จำนวนเตะมุมทั้งหมด' ,'37601' ,0,'' ,1,0,0,0,'23:59' ,0,0,0,10402,7756,1,1,8.9,0.5,0,'ฮอลแลนด์ (ญ)' ,0,'แคนาดา (ญ)' ,0,0,1,1,2.50999999046326,1.74000000953674,6.80000019073486,1,-8.9,7.6,'S' ,'S' ,0,1,9,9.3,9.2,-9.2,0,1,2.83999991416931,1.87000000476837,4.40000009536743,0,1,0.25,0,1,9.5,-9.5,8.2,0,1,4,8.5,10,10,0,'2019-06-20 23:59:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789968,'37601|10402|7756' ,1,0,9.5,9.1,1,0,-9.5,14
  [84] => 4789972 ,4789973 ,'หญิง เวิลด์ คัพ 2019 (ใน ฝรั่งเศส) - จำนวนเตะมุมทั้งหมด' ,'37601' ,0,'' ,1,0,0,0,'03:00' ,0,0,0,7762,7973,1,1,8.7,3,0,'สวีเดน (ญ)' ,0,'ยูเอสเอ (ญ)' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.7,7.4,'S' ,'S' ,0,1,10,8.5,10,10,0,0,0,0,0,0,1,1.5,0,1,9.4,-9.4,8.1,0,1,4.5,7.5,-9,9,0,'2019-06-21 03:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789970,'37601|7762|7973' ,1,0,9.3,9.3,1,0,-9.3,14
  [85] => 4789974 ,4789975 ,'หญิง เวิลด์ คัพ 2019 (ใน ฝรั่งเศส) - จำนวนเตะมุมทั้งหมด' ,'37601' ,0,'' ,1,0,0,0,'03:00' ,0,0,0,4308,30373,1,1,8.7,3.5,0,'ไทยแลนด์ (ญ)' ,0,'ชิลี (ญ)' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.7,7.4,'S' ,'S' ,0,1,8.5,7.2,-8.7,8.7,0,0,0,0,0,0,1,1.75,0,1,9.6,-9.6,8.3,0,1,4,8.7,9.8,-9.8,0,'2019-06-21 03:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789972,'37601|4308|30373' ,1,0,9.3,9.3,1,0,-9.3,14
  [86] => 37620,'หญิง เวิลด์ คัพ 2019 (ใน ฝรั่งเศส) - จำนวนใบรวมทั้งหมด',''
  [87] => 4790110 ,4790112 ,'หญิง เวิลด์ คัพ 2019 (ใน ฝรั่งเศส) - จำนวนใบรวมทั้งหมด' ,'37620' ,0,'' ,1,0,0,0,'23:59' ,0,0,0,42676,7979,1,1,9.2,0.5,1,'แคมเมรูน (ญ)' ,0,'นิว ซีแลนด์ (ญ)' ,0,0,0,1,1.75,3.65000009536743,3.65000009536743,0,7.7,-9.2,'S' ,'S' ,0,1,2.5,6.7,-8.4,8.4,0,1,2.54999995231628,4.80000019073486,1.92999994754791,0,1,0.25,1,1,-7.5,-9,7.5,0,1,1,-8.2,6.5,-6.5,0,'2019-06-20 23:59:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789974,'37620|42676|7979' ,1,0,9.3,9.3,1,0,-9.3,14
  [88] => 4790113 ,4790123 ,'หญิง เวิลด์ คัพ 2019 (ใน ฝรั่งเศส) - จำนวนใบรวมทั้งหมด' ,'37620' ,0,'' ,1,0,0,0,'23:59' ,0,0,0,10402,7756,1,1,-8.5,0,1,'ฮอลแลนด์ (ญ)' ,0,'แคนาดา (ญ)' ,0,0,0,1,2.6800000667572,2.49000000953674,2.90000009536743,0,10,8.5,'S' ,'S' ,0,1,2,9.4,8.9,-8.9,0,1,4.19999980926514,4,1.58000004291534,0,1,0,1,1,-8.7,9.8,8.7,0,1,0.5,9.4,9.1,-9.1,0,'2019-06-20 23:59:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4790110,'37620|10402|7756' ,1,0,9.3,9.3,1,0,-9.3,14
  [89] => 4790109 ,4790111 ,'หญิง เวิลด์ คัพ 2019 (ใน ฝรั่งเศส) - จำนวนใบรวมทั้งหมด' ,'37620' ,0,'' ,1,0,0,0,'03:00' ,0,0,0,7762,7973,1,1,9.9,0,1,'สวีเดน (ญ)' ,0,'ยูเอสเอ (ญ)' ,0,0,0,1,2.45000004768372,2.70000004768372,2.9300000667572,0,8.4,-9.9,'S' ,'S' ,0,1,2,8.6,9.7,-9.7,0,1,3.79999995231628,4.19999980926514,1.62000000476837,0,1,0,1,1,9.9,8.4,-9.9,0,1,0.5,8.6,9.7,-9.7,0,'2019-06-21 03:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4790113,'37620|7762|7973' ,1,0,9.3,9.3,1,0,-9.3,14
  [90] => 4790114 ,4790124 ,'หญิง เวิลด์ คัพ 2019 (ใน ฝรั่งเศส) - จำนวนใบรวมทั้งหมด' ,'37620' ,0,'' ,1,0,0,0,'03:00' ,0,0,0,4308,30373,1,1,8.9,0,1,'ไทยแลนด์ (ญ)' ,0,'ชิลี (ญ)' ,0,0,0,1,2.21000003814697,2.72000002861023,3.34999990463257,0,7.4,-8.9,'S' ,'S' ,0,1,2.5,7.4,-9.1,9.1,0,1,3.29999995231628,3.95000004768372,1.76999998092651,0,1,0,1,1,9.1,7.6,-9.1,0,1,0.5,6.2,-7.9,7.9,0,'2019-06-21 03:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4790109,'37620|4308|30373' ,1,0,9.3,9.3,1,0,-9.3,14
  [91] => 31160,'สเปน ลา ลีกา 2 รอบตัดเชือก',''
  [92] => 4785089 ,4785111 ,'สเปน ลา ลีกา 2 รอบตัดเชือก' ,'31160' ,0,'@G59<\/font>' ,0,0,0,0,'03:00' ,0,0,0,2537,2535,1,1,9.9,0.5,1,'เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า' ,0,'มายอร์ก้า' ,0,0,0,1,1.9099999666214,4.23999977111816,3.15000009536743,0,9.2,-9.9,'S' ,'S' ,0,1,2,-9.5,8.6,-8.6,0,1,2.69000005722046,5.23999977111816,1.85000002384186,0,1,0.25,1,1,-7.9,-9,7.9,0,1,0.75,9.8,9.1,-9.1,975547920,'2019-06-21 03:00:00' ,59,1149674,0,'2019-06-20' ,4790114,'31160|2537|2535' ,1,0,10,9,1,0,-10,10
  [93] => 4785171 ,4789383 ,'สเปน ลา ลีกา 2 รอบตัดเชือก' ,'31160' ,0,'@G59<\/font>' ,0,0,0,0,'03:00' ,0,0,0,2537,2535,1,1,-7.2,0.75,1,'เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า' ,0,'มายอร์ก้า' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.9,7.2,'S' ,'S' ,0,1,1.75,7.3,-8.2,8.2,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,5.7,4.6,-5.7,0,1,0.5,6.7,-7.8,7.8,0,'2019-06-21 03:00:00' ,59,1149674,0,'2019-06-20' ,4785089,'31160|2537|2535' ,0,0,0,-1,0,0,0,10
  [94] => 4789382 ,0 ,'สเปน ลา ลีกา 2 รอบตัดเชือก' ,'31160' ,0,'@G59<\/font>' ,0,0,0,0,'03:00' ,0,0,0,2537,2535,1,1,7.1,0.25,1,'เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า' ,0,'มายอร์ก้า' ,0,0,0,0,0,0,0,0,6.4,-7.1,'S' ,'S' ,0,1,2.25,-7.3,6.4,-6.4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 03:00:00' ,59,1149674,0,'2019-06-20' ,4785171,'31160|2537|2535' ,0,0,0,-1,0,0,0,10
  [95] => 31276,'สเปน ลา ลีกา 2 เพลย์ออฟผู้ชนะ',''
  [96] => 4786688 ,0 ,'สเปน ลา ลีกา 2 เพลย์ออฟผู้ชนะ' ,'31276' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 03:00' ,0,0,0,2535,2537,1,1,-7.8,0,1,'มายอร์ก้า' ,0,'เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.5,7.8,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 03:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789382,'31276|2535|2537' ,1,0,0,-1,0,0,0,10
  [97] => 31173,'สเปน ลา ลีกา 2 รอบตัดเชือก - จำนวนเตะมุมทั้งหมด',''
  [98] => 4789988 ,4789989 ,'สเปน ลา ลีกา 2 รอบตัดเชือก - จำนวนเตะมุมทั้งหมด' ,'31173' ,0,'' ,1,0,0,0,'03:00' ,0,0,0,2537,2535,1,1,-9.3,1.5,1,'เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า' ,0,'มายอร์ก้า' ,0,0,0,0,0,0,0,0,9.4,9.3,'S' ,'S' ,0,1,10.5,9.6,8.9,-8.9,0,0,0,0,0,0,1,0.75,1,1,-9.7,9,9.7,0,1,5,9.9,8.6,-8.6,0,'2019-06-21 03:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4786688,'31173|2537|2535' ,1,0,9.3,9.3,1,0,-9.3,14
  [99] => 553,'นอร์เวย์ คัพ',''
  [100] => 4786797 ,4786816 ,'นอร์เวย์ คัพ' ,'553' ,0,'' ,1,0,0,0,'23:59' ,0,0,0,2326,734,1,1,10,0.75,0,'อัลตา' ,0,'สตาเบ็ค' ,0,0,0,1,4.19999980926514,1.62999999523163,3.71000003814697,0,-10,8.9,'S' ,'S' ,0,1,3,9.5,9.2,-9.2,0,1,4.34000015258789,2.23000001907349,2.25999999046326,0,1,0.25,0,1,-9.9,9.9,9,0,1,1,6.2,-7.5,7.5,492298513,'2019-06-20 23:59:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789988,'553|2326|734' ,1,0,10,9,1,0,10,10
  [101] => 4789648 ,4789837 ,'นอร์เวย์ คัพ' ,'553' ,0,'' ,1,0,0,0,'23:59' ,0,0,0,2326,734,1,1,-7.5,1,0,'อัลตา' ,0,'สตาเบ็ค' ,0,0,0,0,0,0,0,0,7.5,-8.6,'S' ,'S' ,0,1,2.75,7,-8.3,8.3,0,0,0,0,0,0,1,0.5,0,1,-6.5,6.5,-7.6,0,1,1.25,9.5,9.2,-9.2,0,'2019-06-20 23:59:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4786797,'553|2326|734' ,0,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [102] => 4786798 ,4786817 ,'นอร์เวย์ คัพ' ,'553' ,0,'' ,1,0,0,0,'23:59' ,0,0,0,1733,507,1,1,-8.2,0,1,'คองสวินเกอร์' ,0,'ทรอมโซ่' ,0,0,0,1,2.60999989509583,2.32999992370605,3.26999998092651,0,-9.3,8.2,'S' ,'S' ,0,1,2.75,9.6,9.1,-9.1,0,1,3.34999990463257,2.95000004768372,2.07999992370605,0,1,0,1,1,-8.2,-9.3,8.2,0,1,1.25,-8.1,6.8,-6.8,381545213,'2019-06-20 23:59:00' ,0,1148553,0,'2019-06-20' ,4789648,'553|1733|507' ,1,0,10,9,1,0,10,10
  [103] => 4789647 ,4789838 ,'นอร์เวย์ คัพ' ,'553' ,0,'' ,1,0,0,0,'23:59' ,0,0,0,1733,507,1,1,-7.6,0.25,0,'คองสวินเกอร์' ,0,'ทรอมโซ่' ,0,0,0,0,0,0,0,0,7.6,-8.7,'S' ,'S' ,0,1,2.5,7.8,-9.1,9.1,0,0,0,0,0,0,1,0.25,0,1,-5.6,5.6,-6.7,0,1,1,7.1,-8.4,8.4,0,'2019-06-20 23:59:00' ,0,1148553,0,'2019-06-20' ,4786798,'553|1733|507' ,0,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [104] => 4284,'ฟินแลนด์ ยาโคเน่น',''
  [105] => 4786590 ,4786598 ,'ฟินแลนด์ ยาโคเน่น' ,'4284' ,0,'@G50<\/font>' ,0,0,0,0,'23:30' ,0,0,0,5070,72345,1,1,10,0.75,1,'เอซี อูลู' ,0,'เอฟซี เคทีพี' ,0,0,0,1,1.63999998569489,4.61999988555908,3.60999989509583,0,9.1,10,'S' ,'S' ,0,1,2.5,10,8.9,-8.9,0,1,2.3199999332428,4.40000009536743,2.16000008583069,0,1,0.25,1,1,9.7,8.6,-9.7,0,1,1,9.3,9.6,-9.6,353875113,'2019-06-20 23:30:00' ,50,5990287,0,'2019-06-20' ,4789647,'4284|5070|72345' ,1,0,10,9,1,0,-10,10
  [106] => 4789517 ,4789864 ,'ฟินแลนด์ ยาโคเน่น' ,'4284' ,0,'@G50<\/font>' ,0,0,0,0,'23:30' ,0,0,0,5070,72345,1,1,-6.8,1,1,'เอซี อูลู' ,0,'เอฟซี เคทีพี' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.7,6.8,'S' ,'S' ,0,1,2.25,6.9,-8,8,0,0,0,0,0,0,1,0.5,1,1,-6.2,-7.3,6.2,0,1,0.75,5.9,-7,7,0,'2019-06-20 23:30:00' ,50,5990287,0,'2019-06-20' ,4786590,'4284|5070|72345' ,0,0,0,-1,0,0,0,10
  [107] => 934,'คลับ กระชับมิตร',''
  [108] => 4789976 ,4789992 ,'คลับ กระชับมิตร' ,'934' ,0,'' ,1,0,0,0,'22:00' ,0,0,0,78305,6067,1,1,10,1.25,1,'อาร์เซน่อล ทูล่า' ,0,'อเเวนการ์ด เคอร์ส' ,0,0,0,1,1.36000001430511,5.96000003814697,4.5,0,8.7,10,'S' ,'S' ,0,1,3,-9.6,8.1,-8.1,0,1,1.82000005245209,5.88000011444092,2.5,0,1,0.5,1,1,9.7,8.4,-9.7,0,1,1.25,-9.9,8.4,-8.4,645142320,'2019-06-20 22:00:00' ,0,1149209,0,'2019-06-20' ,4789517,'934|78305|6067' ,1,0,9.3,9.3,1,0,-9.3,14
  [109] => 4789938 ,4789939 ,'คลับ กระชับมิตร' ,'934' ,0,'' ,1,0,0,0,'22:00' ,0,0,0,51140,1660,1,1,-8.3,0.5,0,'เฮลส์ซิ่งบอร์ก (ก)' ,0,'ไอเอฟเค โกเตบอร์ก' ,0,0,0,1,3.17000007629395,2.00999999046326,3.25,0,8.3,-9.6,'S' ,'S' ,0,1,3,-9,7.5,-7.5,1,1,3.8199999332428,2.42000007629395,2.25,0,1,0.25,0,1,-7.8,7.8,-9.1,1,1,1.25,9.4,9.1,-9.1,715561317,'2019-06-20 22:00:00' ,0,6197161,0,'2019-06-20' ,4789976,'934|51140|1660' ,1,0,9,9.6,1,0,-9,14
  [110] => 4789977 ,4789994 ,'คลับ กระชับมิตร' ,'934' ,0,'' ,1,0,0,0,'23:00' ,0,0,0,46475,124356,1,1,7.1,2,1,'เอฟซี คราสโนด้าร์ (ก)' ,0,'ไชย์ก้า เพสช่าโนคอบสโกเย่' ,0,0,0,1,1.10000002384186,10.8000001907349,8.39999961853027,0,5.8,-7.1,'S' ,'S' ,0,1,3.25,7.5,-9,9,0,1,1.41999995708466,11.3500003814697,3.11999988555908,0,1,1,1,1,-9.5,9.2,9.5,0,1,1.5,-9.1,7.6,-7.6,378343215,'2019-06-20 23:00:00' ,0,1148782,0,'2019-06-20' ,4789938,'934|46475|124356' ,1,0,9.6,9,1,0,-9.6,14
  [111] => 4789982 ,4789993 ,'คลับ กระชับมิตร' ,'934' ,0,'' ,1,0,0,0,'23:00' ,0,0,0,24323,31289,1,1,-6.7,1.75,1,'รูบิ้น คาซาน (ก)' ,0,'เนฟเทคฮิมิค นิซเนแคมส์ค์' ,0,0,0,1,1.33000004291534,6.3600001335144,4.82000017166138,0,-8,6.7,'S' ,'S' ,0,1,3.5,-8.9,7.4,-7.4,0,1,1.75,5.51999998092651,2.70000004768372,0,1,0.75,1,1,-7.2,-8.5,7.2,0,1,1.5,-9.7,8.2,-8.2,799988620,'2019-06-20 23:00:00' ,0,1149210,0,'2019-06-20' ,4789977,'934|24323|31289' ,1,0,9.6,9,1,0,-9.6,14
  [112] => 2060,'ไอซ์แลนด์ ดิวิชั่น 1',''
  [113] => 4789931 ,4789933 ,'ไอซ์แลนด์ ดิวิชั่น 1' ,'2060' ,0,'' ,1,0,0,0,'03:15' ,0,0,0,15527,15279,1,1,-7.9,0,1,'เฮาก้าร์ ฮาฟนาร์ฟอร์เดอร์' ,0,'เลคเนียร์ เรย์จาวิค' ,0,0,0,1,2.66000008583069,2.25,3.34999990463257,0,-9,7.9,'S' ,'S' ,0,1,2.75,9.1,9.6,-9.6,0,1,3.32999992370605,2.91000008583069,2.09999990463257,0,1,0,1,1,-8.1,-9.2,8.1,0,1,1,7.4,-8.7,8.7,469548513,'2019-06-21 03:15:00' ,0,1141425,0,'2019-06-20' ,4789982,'2060|15527|15279' ,1,0,10,9,1,0,-10,10
  [114] => 4789930 ,4789932 ,'ไอซ์แลนด์ ดิวิชั่น 1' ,'2060' ,0,'' ,1,0,0,0,'03:15' ,0,0,0,15319,25824,1,1,-8.3,0.5,1,'ยูเอฟเอ็ม เอ็นยาร์ดวิก' ,0,'อาฟตูเรลดิ้ง' ,0,0,0,1,2.05999994277954,2.9300000667572,3.42000007629395,0,-9.4,8.3,'S' ,'S' ,0,1,2.75,7.7,-9,9,0,1,2.50999999046326,3.82999992370605,2.19000005722046,0,1,0.25,1,1,-7.5,-8.6,7.5,0,1,1.25,-9,7.7,-7.7,331659213,'2019-06-21 03:15:00' ,0,1141424,0,'2019-06-20' ,4789931,'2060|15319|25824' ,1,0,9.7,9.3,1,0,-9.7,10
  [115] => 1852,'สวีเดน ดิวิชั่น 1 เหนือ',''
  [116] => 4786658 ,4786694 ,'สวีเดน ดิวิชั่น 1 เหนือ' ,'1852' ,0,'' ,1,0,0,0,'23:59' ,0,0,0,61251,1874,1,1,-9.8,0,1,'ซอลเลนทูน่า เอฟเค' ,0,'อูเมียร์ เอฟซี' ,0,0,0,1,2.55999994277954,2.54999995231628,3.20000004768372,0,9.3,9.8,'S' ,'S' ,0,1,2.75,-8.6,7.5,-7.5,0,1,3.09999990463257,3.13000011444092,2.08999991416931,0,1,0,1,1,-9.6,9.3,9.6,0,1,1,7.6,-8.7,8.7,748326114,'2019-06-20 23:59:00' ,0,5964960,0,'2019-06-20' ,4789930,'1852|61251|1874' ,1,0,9.7,9.3,1,0,-9.7,10
  [117] => 4786657 ,4786695 ,'สวีเดน ดิวิชั่น 1 เหนือ' ,'1852' ,0,'' ,1,0,0,0,'01:00' ,0,0,0,2004,13667,1,1,8.8,0,1,'บีเค ฟอร์เวิร์ด' ,0,'คาร์ลสลุนด์ส ไอเอฟ เฮชเอฟเค' ,0,0,0,1,2.29999995231628,2.76999998092651,3.25999999046326,0,7.9,-8.8,'S' ,'S' ,0,1,2.75,8.4,-9.5,9.5,1,1,2.85999989509583,3.35999989509583,2.10999989509583,1,1,0,1,1,9.1,8,-9.1,1,1,1.25,-8.5,7.4,-7.4,391596914,'2019-06-21 01:00:00' ,0,5965077,0,'2019-06-20' ,4786658,'1852|2004|13667' ,1,0,9.7,9.3,1,0,-9.7,10
  [118] => 408,'สวีเดน ดิวิชั่น 1 ใต้',''
  [119] => 4786653 ,4786697 ,'สวีเดน ดิวิชั่น 1 ใต้' ,'408' ,0,'' ,1,0,0,0,'23:59' ,0,0,0,53784,2109,1,1,9.3,0.5,1,'ออสคาร์แชมน์ส เอไอเค' ,0,'ลินโดม จีไอเอฟ' ,0,0,0,1,1.82000005245209,3.63000011444092,3.71000003814697,0,8.4,-9.3,'S' ,'S' ,0,1,2.75,7,-8.1,8.1,0,1,2.29999995231628,4.09000015258789,2.27999997138977,0,1,0.25,1,1,-8.8,-9.9,8.8,0,1,1.25,10,8.9,-8.9,325333213,'2019-06-20 23:59:00' ,0,5965312,0,'2019-06-20' ,4786657,'408|53784|2109' ,1,0,10,9,1,0,10,10
  [120] => 4786655 ,4786698 ,'สวีเดน ดิวิชั่น 1 ใต้' ,'408' ,0,'' ,1,0,0,0,'01:00' ,0,0,0,12458,1868,1,1,-9.7,0.5,1,'สค็อฟเด้ เอไอเค' ,0,'แอตไวด้าเบิร์กส' ,0,0,0,1,1.89999997615814,3.5699999332428,3.42000007629395,0,9.4,9.7,'S' ,'S' ,0,1,2.75,-8.4,7.3,-7.3,0,1,2.49000000953674,4.23999977111816,2.08999991416931,0,1,0.25,1,1,-8,-9.1,8,0,1,1,8.3,-9.4,9.4,385276513,'2019-06-21 01:00:00' ,0,5965314,0,'2019-06-20' ,4786653,'408|12458|1868' ,1,0,10,9,1,0,10,10
  [121] => 4786654 ,4786699 ,'สวีเดน ดิวิชั่น 1 ใต้' ,'408' ,0,'' ,1,0,0,0,'01:00' ,0,0,0,1870,14404,1,1,-9,1.75,1,'ลุงสกิลล์' ,0,'ลุนด์ บีเค' ,0,0,0,1,1.23000001907349,9.77000045776367,5.32000017166138,0,-9.9,9,'S' ,'S' ,0,1,3.25,-9.4,8.3,-8.3,0,1,1.61000001430511,8.52000045776367,2.61999988555908,0,1,0.75,1,1,-8.8,-9.9,8.8,0,1,1.25,9.1,9.8,-9.8,811568313,'2019-06-21 01:00:00' ,0,5965313,0,'2019-06-20' ,4786655,'408|1870|14404' ,1,0,9.8,9.2,1,0,-9.8,10
  [122] => 4786651 ,4786700 ,'สวีเดน ดิวิชั่น 1 ใต้' ,'408' ,0,'' ,1,0,0,0,'01:00' ,0,0,0,12383,150969,1,1,8.8,0.75,1,'อุตซิคเท่นส์ บีเค' ,0,'เอสซี่รัสก้า ทูรับดีน ไอเค' ,0,0,0,1,1.55999994277954,4.82000017166138,3.99000000953674,0,7.9,-8.8,'S' ,'S' ,0,1,2.75,6.9,-8,8,0,1,2.10999989509583,4.8600001335144,2.27999997138977,0,1,0.25,1,1,9.6,8.5,-9.6,0,1,1.25,-9.4,8.3,-8.3,333241313,'2019-06-21 01:00:00' ,0,5965316,0,'2019-06-20' ,4786654,'408|12383|150969' ,1,0,10,9,1,0,10,10
  [123] => 4786652 ,4786701 ,'สวีเดน ดิวิชั่น 1 ใต้' ,'408' ,0,'' ,1,0,0,0,'01:00' ,0,0,0,53643,2110,1,1,-9.5,0,1,'ทีวาเคอร์ส ไอเอฟ' ,0,'เอฟซี โทรลฮาทตัน' ,0,0,0,1,2.63000011444092,2.59999990463257,3,0,9.6,9.5,'S' ,'S' ,0,1,2.25,8.7,-9.8,9.8,0,1,3.20000004768372,3.25,2,1,1,0,1,1,-9.5,9.4,9.5,0,1,1,-9.2,8.1,-8.1,823162513,'2019-06-21 01:00:00' ,0,5965315,0,'2019-06-20' ,4786651,'408|53643|2110' ,1,0,10,9,1,0,10,10
  [124] => 4107,'ลัตเวีย เวอร์สลีกา',''
  [125] => 4789942 ,4789947 ,'ลัตเวีย เวอร์สลีกา' ,'4107' ,0,'@G80<\/font>' ,0,0,0,0,'00:45' ,0,0,0,118734,820,1,1,8.8,0,1,'เอฟเค ไลปายาส \/ โมโก้' ,0,'เวนต์สปิลส์' ,0,0,0,1,2.26999998092651,2.80999994277954,3.0699999332428,0,7.5,-8.8,'S' ,'S' ,0,1,2.5,9.6,8.9,-8.9,0,1,2.99000000953674,3.34999990463257,2.04999995231628,0,1,0,1,1,9.6,8.3,-9.6,0,1,1,9.5,9,-9,317939120,'2019-06-21 00:45:00' ,80,1141437,0,'2019-06-20' ,4786652,'4107|118734|820' ,1,0,9,9.6,1,0,-9,14
  [126] => 3481,'ฟินแลนด์ แค็คโคเน่น',''
  [127] => 4789943 ,4789950 ,'ฟินแลนด์ แค็คโคเน่น' ,'3481' ,0,'' ,1,0,0,0,'23:30' ,0,0,0,116758,1980,1,1,-7.8,0.25,1,'มิคเคลิน คิสสัท' ,0,'ไวคิงกิต' ,0,0,0,1,2.16000008583069,2.70000004768372,3.54999995231628,0,-9.5,7.8,'S' ,'S' ,0,1,3,-9.3,7.6,-7.6,0,1,2.73000001907349,3.34999990463257,2.20000004768372,0,1,0,1,1,9.2,7.5,-9.2,0,1,1.25,-9.1,7.4,-7.4,363947512,'2019-06-20 23:30:00' ,0,1141431,0,'2019-06-20' ,4789942,'3481|116758|1980' ,1,0,9.6,8.8,1,0,-9.6,16
  [128] => 4789945 ,4789955 ,'ฟินแลนด์ แค็คโคเน่น' ,'3481' ,0,'' ,1,0,0,0,'23:30' ,0,0,0,1728,37974,1,1,-7.9,0.25,0,'แทมเพอรี ยูไนเต็ด' ,0,'คาพา เฮลซิงกิ' ,0,0,0,1,2.70000004768372,2.20000004768372,3.45000004768372,0,7.9,-9.6,'S' ,'S' ,0,1,2.5,7.3,-9,9,0,1,3.29999995231628,2.82999992370605,2.16000008583069,0,1,0,1,1,-7.6,-9.3,7.6,0,1,1,7.4,-9.1,9.1,477471912,'2019-06-20 23:30:00' ,0,1141433,0,'2019-06-20' ,4789943,'3481|1728|37974' ,1,0,9.6,8.8,1,0,-9.6,16
  [129] => 4789946 ,4789951 ,'ฟินแลนด์ แค็คโคเน่น' ,'3481' ,0,'' ,1,0,0,0,'23:30' ,0,0,0,85697,37952,1,1,-9.1,0.5,0,'เอ็นเจเอส นัวร์มิจาร์เวน' ,0,'จิปโป โจเอ็นซู' ,0,0,0,1,3.34999990463257,1.92999994754791,3.29999995231628,0,9.1,9.2,'S' ,'S' ,0,1,2.5,9.7,8.6,-8.6,1,1,4.34999990463257,2.53999996185303,2.01999998092651,0,1,0.25,0,1,-7.5,7.5,-9.2,1,1,1,-9.8,8.1,-8.1,751462112,'2019-06-20 23:30:00' ,0,1141432,0,'2019-06-20' ,4789945,'3481|85697|37952' ,1,0,9.6,8.8,1,0,-9.6,16
  [130] => 4789948 ,4789949 ,'ฟินแลนด์ แค็คโคเน่น' ,'3481' ,0,'' ,1,0,0,0,'23:30' ,0,0,0,132853,116424,1,1,10,0.75,1,'ฮอนก้า เอสพู อคาทิเมี่ย' ,0,'เอสปูน พัลโลเซอูร่า' ,0,0,0,1,1.62999999523163,4.34999990463257,3.65000009536743,0,8.3,10,'S' ,'S' ,0,1,2.75,7.9,-9.6,9.6,0,1,2.26999998092651,4.55000019073486,2.19000005722046,0,1,0.25,1,1,-8.8,9.5,8.8,0,1,1.25,-8.7,7,-7,339632512,'2019-06-20 23:30:00' ,0,1141434,0,'2019-06-20' ,4789946,'3481|132853|116424' ,1,0,9.6,8.8,1,0,-9.6,16
  [131] => 4789944 ,4789954 ,'ฟินแลนด์ แค็คโคเน่น' ,'3481' ,0,'' ,1,0,0,0,'23:30' ,0,0,0,132856,37945,1,1,9.9,2.25,1,'ไซนาโจเอน เจเค อคาทิเมี่ย' ,0,'วีไอเอฟเค วาซ่า' ,0,0,0,1,1.12000000476837,10,7.59999990463257,0,8.2,-9.9,'S' ,'S' ,1,1,3.5,8.3,10,10,0,1,1.41999995708466,9.69999980926514,3.20000004768372,0,1,1,1,1,-9.3,9,9.3,0,1,1.5,8.4,9.9,-9.9,981751511,'2019-06-20 23:30:00' ,0,6023963,0,'2019-06-20' ,4789948,'3481|132856|37945' ,1,0,9.6,8.8,1,0,-9.6,16
  [132] => 4214,'เอสโตเนีย อีซีลีกา',''
  [133] => 4789952 ,0 ,'เอสโตเนีย อีซีลีกา' ,'4214' ,0,'' ,1,0,0,0,'23:30' ,0,0,0,112196,94823,1,1,-7.2,0,1,'พาร์นู เจเค วาปรัส' ,0,'ฟลอร่า ทาลลิน ยู21' ,0,0,0,1,2.53999996185303,2.1800000667572,3.34999990463257,0,-9.9,7.2,'S' ,'S' ,0,1,3,8.2,9.1,-9.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,924153813,'2019-06-20 23:30:00' ,0,1141447,0,'2019-06-20' ,4789944,'4214|112196|94823' ,1,0,9,9,1,0,-9,20
  [134] => 4789953 ,0 ,'เอสโตเนีย อีซีลีกา' ,'4214' ,0,'' ,1,0,0,0,'23:30' ,0,0,0,95872,118750,1,1,-8.8,0,1,'ราคเวเร เจเค ทาร์วาส (ก)' ,0,'แทมเมก้า ตาร์ตู ยู21' ,0,0,0,1,2.27999997138977,2.38000011444092,3.45000004768372,0,8.5,8.8,'S' ,'S' ,0,1,3,8.2,9.1,-9.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,428817813,'2019-06-20 23:30:00' ,0,1141448,0,'2019-06-20' ,4789952,'4214|95872|118750' ,1,0,9,9,1,0,-9,20
  [135] => 37235,'ไอร์แลนดื ดิวิชั่น 2',''
  [136] => 4790046 ,4790048 ,'ไอร์แลนดื ดิวิชั่น 2' ,'37235' ,0,'' ,1,0,0,0,'03:15' ,0,0,0,35576,24412,1,1,-7.9,0.25,1,'ทรอตเตอร์ โวก้าร์' ,0,'ไออาร์ เรคยาวิก' ,0,0,0,1,2.20000004768372,2.64000010490417,3.34999990463257,0,-9.6,7.9,'S' ,'S' ,0,1,2.75,9.2,9.1,-9.1,0,1,2.75999999046326,3.54999995231628,2.09999990463257,0,1,0,1,1,8.7,7,-8.7,0,1,1,7.2,-8.9,8.9,938438613,'2019-06-21 03:15:00' ,0,1141421,0,'2019-06-20' ,4789953,'37235|35576|24412' ,1,0,9,9,1,0,-9,20
  [137] => 4790045 ,4790047 ,'ไอร์แลนดื ดิวิชั่น 2' ,'37235' ,0,'' ,1,0,0,0,'03:15' ,0,0,0,86992,85925,1,1,-7,0.25,1,'การื อะกราเนส' ,0,'เคเอฟจี การ์ดาแบร์' ,0,0,0,1,2.29999995231628,2.49000000953674,3.65000009536743,0,-8.7,7,'S' ,'S' ,0,1,3.5,6.5,-8.2,8.2,0,1,2.32999992370605,3.09999990463257,2.72000002861023,0,1,0,1,1,8.4,6.7,-8.4,0,1,1.5,7.2,-8.9,8.9,835651213,'2019-06-21 03:15:00' ,0,1141423,0,'2019-06-20' ,4790046,'37235|86992|85925' ,1,0,9,9,1,0,-9,20
  [138] => 1993,'สวีเดน ดิวิชั่น 2',''
  [139] => 4790021 ,4790060 ,'สวีเดน ดิวิชั่น 2' ,'1993' ,0,'' ,1,0,0,0,'01:00' ,0,0,0,121237,2106,1,1,8.8,1.25,0,'อีสลอฟส์ บีเค' ,0,'แองเจิ้ลโฮลม์ เอฟเอฟ' ,0,0,0,1,5.92000007629395,1.3400000333786,5,0,-8.8,7.5,'S' ,'S' ,0,1,3.5,9.3,9.2,-9.2,0,1,5.23999977111816,1.75,2.79999995231628,0,1,0.5,0,1,9,-9,7.7,0,1,1.5,9.3,9.2,-9.2,564598513,'2019-06-21 01:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4790045,'1993|121237|2106' ,1,0,9.4,9.2,1,0,-9.4,14
  [140] => 4790017 ,4790061 ,'สวีเดน ดิวิชั่น 2' ,'1993' ,0,'' ,1,0,0,0,'01:00' ,0,0,0,14540,14539,1,1,10,0.5,1,'ไอเอฟเค ลูเลีย' ,0,'ปิเทีย ไอเอฟ' ,0,0,0,1,1.8400000333786,3.16000008583069,3.80999994277954,0,8.7,10,'S' ,'S' ,0,1,3.25,9.7,8.8,-8.8,0,1,2.30999994277954,3.60999989509583,2.44000005722046,0,1,0.25,1,1,-8.3,-9.6,8.3,0,1,1.25,7.7,-9.2,9.2,226998213,'2019-06-21 01:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4790021,'1993|14540|14539' ,1,0,9.6,9,1,0,-9.6,14
  [141] => 4790019 ,4790066 ,'สวีเดน ดิวิชั่น 2' ,'1993' ,0,'' ,1,0,0,0,'01:00' ,0,0,0,13673,116987,1,1,9.8,0.25,0,'ราสเรทส์ เอสเค' ,0,'เรปเป่ กอล์ฟ' ,0,0,0,1,3.10999989509583,1.97000002861023,3.54999995231628,0,-9.8,8.5,'S' ,'S' ,0,1,2.75,8.6,9.9,-9.9,0,1,3.79999995231628,2.53999996185303,2.16000008583069,0,1,0.25,0,1,-7.1,7.1,-8.4,0,1,1,7,-8.5,8.5,374581214,'2019-06-21 01:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4790017,'1993|13673|116987' ,1,0,9.6,9,1,0,-9.6,14
  [142] => 4790016 ,4790067 ,'สวีเดน ดิวิชั่น 2' ,'1993' ,0,'' ,1,0,0,0,'01:00' ,0,0,0,113877,118379,1,1,-9.6,0.75,1,'อรามีสก้า ซีเรียนสก้า ไอเอฟ' ,0,'นิวรอซ เอฟซี' ,0,0,0,1,1.64999997615814,3.72000002861023,4.11999988555908,0,9.1,9.6,'S' ,'S' ,0,1,3.25,-9.3,7.8,-7.8,0,1,2.07999992370605,4.48000001907349,2.4300000667572,0,1,0.25,1,1,9.6,8.3,-9.6,0,1,1.25,8.4,-9.9,9.9,916977714,'2019-06-21 01:00:00' ,0,5968851,0,'2019-06-20' ,4790019,'1993|113877|118379' ,1,0,9.6,9,1,0,-9.6,14
  [143] => 4790020 ,4790068 ,'สวีเดน ดิวิชั่น 2' ,'1993' ,0,'' ,1,0,0,0,'01:45' ,0,0,0,97240,118327,1,1,-8.4,0.5,0,'ยูลลาเรดส์ ไอเค' ,0,'ออนซาล่า บีเค' ,0,0,0,1,2.73000001907349,2,3.92000007629395,0,8.4,-9.7,'S' ,'S' ,0,1,3.5,8.1,-9.6,9.6,0,1,3.14000010490417,2.46000003814697,2.54999995231628,0,1,0.25,0,1,-7.1,7.1,-8.4,0,1,1.5,9,9.5,-9.5,183777614,'2019-06-21 01:45:00' ,0,6199948,0,'2019-06-20' ,4790016,'1993|97240|118327' ,1,0,9.6,9,1,0,-9.6,14
  [144] => 4248,'สวีเดน ดีวิชั่น 3',''
  [145] => 4790030 ,4790154 ,'สวีเดน ดีวิชั่น 3' ,'4248' ,0,'' ,1,0,0,0,'01:00' ,0,0,0,14884,155033,1,1,-9.1,1,1,'ลินด์สดัลส์ ไอเอฟ' ,0,'Glomminge Algutsrums IF' ,0,0,0,1,1.53999996185303,4.30000019073486,4.19999980926514,0,9.2,9.1,'S' ,'S' ,0,1,3.75,9.2,9.1,-9.1,0,0,0,0,0,1,1,0.25,1,1,7,5.3,-7,0,1,1.5,7.2,-8.9,8.9,478961720,'2019-06-21 01:00:00' ,0,6054894,0,'2019-06-20' ,4790020,'4248|14884|155033' ,1,0,9,9,1,0,-9,20
  [146] => 4790031 ,4790165 ,'สวีเดน ดีวิชั่น 3' ,'4248' ,0,'' ,1,0,0,0,'01:00' ,0,0,0,118732,14488,1,1,-8.4,0.5,0,'ตอร์สทอร์ปส ไอเอฟ' ,0,'ไอเค ทอร์ด' ,0,0,0,1,2.92000007629395,1.97000002861023,3.70000004768372,0,8.4,9.9,'S' ,'S' ,0,1,3.25,8.7,9.6,-9.6,0,0,0,0,0,1,1,0.25,0,1,-5.7,5.7,-7.4,0,1,1.5,-9.3,7.6,-7.6,247975520,'2019-06-21 01:00:00' ,0,6053259,0,'2019-06-20' ,4790030,'4248|118732|14488' ,1,0,9,9,1,0,-9,20
  [147] => 4790032 ,0 ,'สวีเดน ดีวิชั่น 3' ,'4248' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 01:00' ,0,0,0,158595,53780,1,1,-8.1,0.25,0,'Vasterhaninge IF' ,0,'เอฟโอซี ฟาร์สตา' ,0,0,0,1,2.6800000667572,2.14000010490417,3.70000004768372,0,8.1,-9.8,'S' ,'S' ,0,1,3.5,9.2,9.1,-9.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,173558920,'2019-06-21 01:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4790031,'4248|158595|53780' ,1,0,9,9,1,0,-9,20
  [148] => 4790033 ,0 ,'สวีเดน ดีวิชั่น 3' ,'4248' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 01:30' ,0,0,0,158596,53928,1,1,-8.6,0.5,1,'Rengsjo SK' ,0,'สตรอมส์เบิร์ก ไอเอฟ' ,0,0,0,1,1.95000004768372,2.97000002861023,3.70000004768372,0,9.7,8.6,'S' ,'S' ,0,1,3.5,9.2,9.1,-9.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,111884420,'2019-06-21 01:30:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4790032,'4248|158596|53928' ,1,0,9,9,1,0,-9,20
  [149] => 37489,'คอนคาแคฟ โกลด์ คัพ 2019',''
  [150] => 4786853 ,4786857 ,'คอนคาแคฟ โกลด์ คัพ 2019' ,'37489' ,0,'@G55<\/font>' ,0,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,143849,6280,1,1,-8.8,1,0,'นิการากัว (ก)' ,0,'เฮติ' ,0,0,0,1,5.32000017166138,1.51999998092651,3.99000000953674,0,8.8,-9.7,'S' ,'S' ,0,1,2.5,9,9.9,-9.9,0,1,4.65999984741211,2.20000004768372,2.25,0,1,0.25,0,1,8.9,-8.9,7.8,0,1,1,8.9,10,10,297679513,'2019-06-21 07:00:00' ,55,1145710,0,'2019-06-20' ,4790033,'37489|143849|6280' ,1,0,10,9,1,0,10,10
  [151] => 4787192 ,4789867 ,'คอนคาแคฟ โกลด์ คัพ 2019' ,'37489' ,0,'@G55<\/font>' ,0,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,143849,6280,1,1,7.9,0.75,0,'นิการากัว (ก)' ,0,'เฮติ' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.9,7,'S' ,'S' ,0,1,2.75,-8.2,7.1,-7.1,0,0,0,0,0,0,1,0.5,0,1,-6.9,6.9,-8,0,1,1.25,-6.9,5.8,-5.8,0,'2019-06-21 07:00:00' ,55,1145710,0,'2019-06-20' ,4786853,'37489|143849|6280' ,0,0,0,-1,0,0,0,10
  [152] => 4789866 ,0 ,'คอนคาแคฟ โกลด์ คัพ 2019' ,'37489' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,143849,6280,1,1,-6.5,1.25,0,'นิการากัว (ก)' ,0,'เฮติ' ,0,0,0,0,0,0,0,0,6.5,-7.4,'S' ,'S' ,0,1,2.25,7.1,-8.2,8.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,1145710,0,'2019-06-20' ,4787192,'37489|143849|6280' ,0,0,0,-1,0,0,0,10
  [153] => 4786854 ,4786860 ,'คอนคาแคฟ โกลด์ คัพ 2019' ,'37489' ,0,'@G55<\/font>' ,0,0,0,0,'09:30' ,0,0,0,7924,15301,1,1,-9.9,3.5,1,'คอสตา ริก้า (ก)' ,0,'เบอร์มิวด้า' ,0,0,0,0,0,0,0,0,9.2,9.9,'S' ,'S' ,0,1,4,8.5,-9.6,9.6,0,0,0,0,0,0,1,1.5,1,1,-9.9,9,9.9,0,1,1.75,-9.8,8.7,-8.7,736282113,'2019-06-21 09:30:00' ,55,1145711,0,'2019-06-20' ,4789866,'37489|7924|15301' ,1,0,9.9,9.1,1,0,-9.9,10
  [154] => 4789868 ,0 ,'คอนคาแคฟ โกลด์ คัพ 2019' ,'37489' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 09:30' ,0,0,0,7924,15301,1,1,8.1,3.25,1,'คอสตา ริก้า (ก)' ,0,'เบอร์มิวด้า' ,0,0,0,0,0,0,0,0,7.2,-8.1,'S' ,'S' ,0,1,4.25,-9.2,8.1,-8.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 09:30:00' ,0,1145711,0,'2019-06-20' ,4786854,'37489|7924|15301' ,0,0,0,-1,0,0,0,10
  [155] => 37719,'คอนคาแคฟ โกลด์ คัพ 2019 - จำนวนเตะมุมทั้งหมด',''
  [156] => 4790015 ,4790018 ,'คอนคาแคฟ โกลด์ คัพ 2019 - จำนวนเตะมุมทั้งหมด' ,'37719' ,0,'' ,1,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,24590,6280,1,1,-9.7,1.75,0,'นิการากัว' ,0,'เฮติ' ,0,0,0,0,0,0,0,0,9.7,9,'S' ,'S' ,0,1,10,-9.4,7.9,-7.9,0,0,0,0,0,0,1,0.75,0,1,9.6,-9.6,8.3,0,1,4.5,8.4,-9.9,9.9,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789868,'37719|24590|6280' ,1,0,9.3,9.3,1,0,-9.3,14
  [157] => 4790013 ,4790014 ,'คอนคาแคฟ โกลด์ คัพ 2019 - จำนวนเตะมุมทั้งหมด' ,'37719' ,0,'' ,1,0,0,0,'09:30' ,0,0,0,467,15301,1,1,8.4,3.5,1,'คอสตา ริก้า' ,0,'เบอร์มิวด้า' ,0,0,0,0,0,0,0,0,7.1,-8.4,'S' ,'S' ,0,1,10.5,9.2,9.3,-9.3,0,0,0,0,0,0,1,1.75,1,1,9.9,8.6,-9.9,0,1,5,-9.3,7.8,-7.8,0,'2019-06-21 09:30:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4790015,'37719|467|15301' ,1,0,9.3,9.3,1,0,-9.3,14
  [158] => 17540,'ลามาร์ ฮันท์ ยูเอส โอเพ่น คัพ',''
  [159] => 4786796 ,4786824 ,'ลามาร์ ฮันท์ ยูเอส โอเพ่น คัพ' ,'17540' ,0,'' ,1,0,0,0,'10:30' ,0,0,0,128857,12847,1,1,9.9,1.5,1,'ลอส แองเจลิส เอฟซี' ,0,'ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์' ,0,0,0,1,1.29999995231628,6.23999977111816,5.23999977111816,0,8.6,-9.9,'S' ,'S' ,0,1,3.5,8.9,9.6,-9.6,0,1,1.70000004768372,5.88000011444092,2.75,0,1,0.75,1,1,-7.5,-8.8,7.5,0,1,1.5,-9.9,8.4,-8.4,275411915,'2019-06-21 10:30:00' ,0,6196564,0,'2019-06-20' ,4790013,'17540|128857|12847' ,1,0,9.6,9,1,0,-9.6,14
  [160] => 4787165 ,4789851 ,'ลามาร์ ฮันท์ ยูเอส โอเพ่น คัพ' ,'17540' ,0,'' ,1,0,0,0,'10:30' ,0,0,0,128857,12847,1,1,8.1,1.25,1,'ลอส แองเจลิส เอฟซี' ,0,'ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์' ,0,0,0,0,0,0,0,0,6.8,-8.1,'S' ,'S' ,0,1,3.25,6.6,-8.1,8.1,0,0,0,0,0,0,1,0.5,1,1,8.5,7.2,-8.5,0,1,1.25,6.6,-8.1,8.1,0,'2019-06-21 10:30:00' ,0,6196564,0,'2019-06-20' ,4786796,'17540|128857|12847' ,0,0,0,-1,0,0,0,10
  [161] => 22442,'บราซิล ซีรี่ย์ ซี',''
  [162] => 4789885 ,4789886 ,'บราซิล ซีรี่ย์ ซี' ,'22442' ,0,'' ,1,0,0,0,'07:00' ,0,0,0,35117,3228,1,1,9.8,0,1,'วายปิรังก้า แอชิม' ,0,'ยูเวนตูเด้' ,0,0,1,1,2.5,2.8199999332428,2.74000000953674,1,8.1,-9.8,'S' ,'S' ,0,1,2,-9.3,7.6,-7.6,0,1,3.75999999046326,3.53999996185303,1.75,0,1,0,1,1,-8.5,9.8,8.5,0,1,0.75,-9.9,8.2,-8.2,517335415,'2019-06-21 07:00:00' ,0,1143012,0,'2019-06-20' ,4787165,'22442|35117|3228' ,1,0,9.6,9,1,0,-9.6,14
  [163] => 24185,'อเมริกา เนชั่นแนล ฟุตบอล พรีเมียร์ ลีก',''
  [164] => 4790051 ,0 ,'อเมริกา เนชั่นแนล ฟุตบอล พรีเมียร์ ลีก' ,'24185' ,0,'' ,1,0,0,0,'08:00' ,0,0,0,157251,157284,1,1,-9.9,0,1,'นอร์ทแธม เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด' ,0,'เอฟซี บัลติมอร์ คริสโตส' ,0,0,1,1,2.30999994277954,2.46000003814697,3.54999995231628,0,8.8,9.9,'S' ,'S' ,0,1,3.25,9.7,8.8,-8.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,471185420,'2019-06-21 08:00:00' ,0,6107666,0,'2019-06-20' ,4789885,'24185|157251|157284' ,1,0,9.8,9,1,0,-9.8,12
  [165] => 37504,'บราซิล แคมเปโอนาโต คาทาริเนนเซ่ ซี่รีย์ บี',''
  [166] => 4789887 ,4789890 ,'บราซิล แคมเปโอนาโต คาทาริเนนเซ่ ซี่รีย์ บี' ,'37504' ,0,'' ,1,0,0,0,'02:00' ,0,0,0,157227,83297,1,1,-9.3,0.25,1,'คัมโบริว เอฟซี เอสซี' ,0,'อินเตอร์เนชั่นแนล เด ลาเจส' ,0,0,0,1,2.07999992370605,3.25,2.99000000953674,0,9,9.3,'S' ,'S' ,0,1,2.25,-9.6,7.9,-7.9,0,1,2.77999997138977,3.95000004768372,1.97000002861023,0,1,0,1,1,7.9,6.2,-7.9,0,1,0.75,6.8,-8.5,8.5,296454520,'2019-06-21 02:00:00' ,0,1143243,0,'2019-06-20' ,4790051,'37504|157227|83297' ,1,0,9.4,9,1,0,-9.4,16
  [167] => 24085,'สวิเดน หญิง เอลิเตตัน',''
  [168] => 4790024 ,0 ,'สวิเดน หญิง เอลิเตตัน' ,'24085' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 01:00' ,0,0,0,27292,9540,1,1,-8.7,2.75,0,'ซุนด์สวาลล์ (ญ)' ,0,'อูเมียร์ ไอเค (ญ)' ,0,0,0,0,0,0,0,0,8.7,9.2,'S' ,'S' ,0,1,4,-8.3,6.2,-6.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,718164513,'2019-06-21 01:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789887,'24085|27292|9540' ,1,0,9,9,1,0,-9,20
  [169] => 4790025 ,0 ,'สวิเดน หญิง เอลิเตตัน' ,'24085' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 01:30' ,0,0,0,5510,6659,1,1,-6.8,1.5,1,'เอไอเค โซลน่า (ญ)' ,0,'มอลล์เบคเค่นส์ (ญ)' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.9,6.8,'S' ,'S' ,0,1,3.5,8.7,9.2,-9.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,745759513,'2019-06-21 01:30:00' ,0,6076184,0,'2019-06-20' ,4790024,'24085|5510|6659' ,1,0,9,9,1,0,-9,20
  [170] => 35412,'บราซิล แคมเปโอนาโต เปาลิสต้า ยู20',''
  [171] => 4789892 ,4790011 ,'บราซิล แคมเปโอนาโต เปาลิสต้า ยู20' ,'35412' ,0,'' ,1,0,0,0,'02:00' ,0,0,0,111273,154149,1,1,7.7,1,1,'เกรมิโอ โนโวริซอนติโน ยู20' ,0,'บาตาตาริส ยู20' ,0,0,0,1,1.35000002384186,7.19999980926514,4.25,0,6,-7.7,'S' ,'S' ,0,1,2.75,8.7,9.6,-9.6,0,1,0,0,0,0,1,0.5,1,1,-9.1,9.2,9.1,0,1,1.25,-8.8,7.1,-7.1,416573120,'2019-06-21 02:00:00' ,0,1147965,0,'2019-06-20' ,4790025,'35412|111273|154149' ,1,0,9.4,9,1,0,-9.4,16
  [172] => 4789891 ,4790022 ,'บราซิล แคมเปโอนาโต เปาลิสต้า ยู20' ,'35412' ,0,'' ,1,0,0,0,'02:00' ,0,0,0,153539,153538,1,1,10,0.25,1,'นาซิอองนาล เอซี เซา เปาโล ยู20' ,0,'Primavera Indaiatuba U20' ,0,0,0,1,1.98000001907349,3.5,3.04999995231628,0,8.3,10,'S' ,'S' ,0,1,2.5,-7.8,6.1,-6.1,0,1,0,0,0,0,1,0,1,1,7.9,6.2,-7.9,0,1,1,-9.8,8.1,-8.1,178653220,'2019-06-21 02:00:00' ,0,1142617,0,'2019-06-20' ,4789892,'35412|153539|153538' ,1,0,9.4,9,1,0,-9.4,16
  [173] => 21041,'อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ บี เมโทรโปลิทาน่า รอบตัดเชือก',''
  [174] => 4788482 ,4788515 ,'อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ บี เมโทรโปลิทาน่า รอบตัดเชือก' ,'21041' ,0,'@G51<\/font>' ,0,0,0,0,'01:10' ,0,0,0,35593,20322,1,1,-6.9,0.25,1,'ซาน เทลโม อิสลา มาเซียล' ,0,'ออล บอยส์ ฟลอเรสต้า' ,0,0,0,1,2.45000004768372,2.73000001907349,2.91000008583069,0,-8.2,6.9,'S' ,'S' ,0,1,2,8.6,9.9,-9.9,0,1,3.25,3.79999995231628,1.82000005245209,0,1,0,1,1,9.2,7.9,-9.2,0,1,0.75,8.9,9.6,-9.6,282552610,'2019-06-21 01:10:00' ,51,1149675,0,'2019-06-20' ,4789891,'21041|35593|20322' ,1,0,9.6,9,1,0,-9.6,14
  [175] => 37717,'บราซิล ซีเรีย ดี รอบคัดเลือก',''
  [176] => 4789835 ,4789836 ,'บราซิล ซีเรีย ดี รอบคัดเลือก' ,'37717' ,0,'@G50<\/font>' ,0,0,0,0,'02:00' ,0,0,0,149688,12514,1,1,-7.9,0.5,1,'อีซี ฮากุยเพนเซ่' ,0,'เซ็นทรัล พีอี' ,0,0,0,1,2.01999998092651,3.34999990463257,3.09999990463257,0,-9.6,7.9,'S' ,'S' ,0,1,2.5,-8.9,7.2,-7.2,0,1,2.5,4.65000009536743,1.98000001907349,0,1,0.25,1,1,-7.5,-9.2,7.5,0,1,1,-9.7,8,-8,157554520,'2019-06-21 02:00:00' ,50,1148961,0,'2019-06-20' ,4788482,'37717|149688|12514' ,1,0,9.4,9,1,0,-9.4,16
  [177] => 4789883 ,4789884 ,'บราซิล ซีเรีย ดี รอบคัดเลือก' ,'37717' ,0,'' ,1,0,0,0,'04:00' ,0,0,0,35497,35042,1,1,-9,0.25,1,'ฟลูมิเนนเซ่ เดอ ไฟร่า' ,0,'ซัลเกโร่ เอซี' ,0,0,0,1,2.17000007629395,3.04999995231628,2.91000008583069,0,9.3,9,'S' ,'S' ,0,1,2.25,-8.5,6.4,-6.4,0,1,2.91000008583069,3.84999990463257,1.94000005722046,0,1,0,1,1,8.5,6.8,-8.5,0,1,0.75,7.3,-9,9,734698520,'2019-06-21 04:00:00' ,0,6190255,0,'2019-06-20' ,4789835,'37717|35497|35042' ,1,0,9.4,9,1,0,-9.4,16
  [178] => 31005,'อุรุกวัย ซีกันดา ดิวิชัน',''
  [179] => 4789940 ,4789941 ,'อุรุกวัย ซีกันดา ดิวิชัน' ,'31005' ,0,'' ,1,0,0,0,'02:00' ,0,0,0,128071,23343,1,1,-8.8,0.25,1,'คลับ อัตเลตีโก ทอร์ก (ก)' ,0,'วิลล่า เอสปาโนล่า' ,0,0,0,1,2.13000011444092,3.09999990463257,3.04999995231628,0,9.5,8.8,'S' ,'S' ,0,1,2.25,-9.4,7.7,-7.7,0,1,2.86999988555908,4,1.91999995708466,0,1,0,1,1,8.1,6.4,-8.1,0,1,0.75,7.5,-9.2,9.2,458646615,'2019-06-21 02:00:00' ,0,6208644,0,'2019-06-20' ,4789883,'31005|128071|23343' ,1,0,9,9,1,0,-9,20
  [180] => 37722,'โคปา อัลเบร์โต้ สเปนเซอร์ (ใน เอกวาดอร์)',''
  [181] => 4790040 ,0 ,'โคปา อัลเบร์โต้ สเปนเซอร์ (ใน เอกวาดอร์)' ,'37722' ,0,'' ,1,0,0,0,'08:00' ,0,0,0,4850,83253,1,1,-9.9,0.25,1,'แอลดียู ควิโต' ,0,'ออคัส กีโต' ,0,0,0,1,1.99000000953674,3.29999995231628,3.25,0,8.4,9.9,'S' ,'S' ,0,1,2.5,9.4,8.9,-8.9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,685573520,'2019-06-21 08:00:00' ,0,6165094,0,'2019-06-20' ,4789940,'37722|4850|83253' ,1,0,9,9,1,0,-9,20
  [182] => 32196,'บราซิล แคมเปโอนาโต แอสสปีรันเทส ยู23',''
  [183] => 4789909 ,4789910 ,'บราซิล แคมเปโอนาโต แอสสปีรันเทส ยู23' ,'32196' ,0,'' ,1,0,0,0,'22:00' ,0,0,0,41681,135129,1,1,8.5,0,1,'อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส ยู23' ,0,'เกรมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ ยู23' ,0,0,1,1,2.19000005722046,2.83999991416931,3.20000004768372,0,6.8,-8.5,'S' ,'S' ,1,1,2.25,6.6,-8.3,8.3,0,1,3,3.29999995231628,2.05999994277954,0,1,0,1,1,9.6,7.9,-9.6,0,1,1,9.5,8.8,-8.8,682538812,'2019-06-20 22:00:00' ,0,1141269,0,'2019-06-20' ,4790040,'32196|41681|135129' ,1,0,9.4,9,1,0,-9.4,16
  [184] => 4789911 ,4789912 ,'บราซิล แคมเปโอนาโต แอสสปีรันเทส ยู23' ,'32196' ,0,'' ,1,0,0,0,'02:00' ,0,0,0,155983,134647,1,1,-9.9,0.75,1,'บาเอีย ยู23' ,0,'สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ ยู23' ,0,0,0,1,1.61000001430511,4.69999980926514,3.5,0,8.4,9.9,'S' ,'S' ,0,1,2.5,8.2,-9.9,9.9,0,1,2.1800000667572,5.09999990463257,2.15000009536743,0,1,0.25,1,1,-9.7,8.6,9.7,0,1,1,8.2,-9.9,9.9,355929312,'2019-06-21 02:00:00' ,0,1141265,0,'2019-06-20' ,4789909,'32196|155983|134647' ,1,0,9,9,1,0,-9,20
  [185] => 4789908 ,4789913 ,'บราซิล แคมเปโอนาโต แอสสปีรันเทส ยู23' ,'32196' ,0,'' ,1,0,0,0,'02:00' ,0,0,0,125107,125011,1,1,-7.3,0.5,1,'กูรีตีบา ยู23' ,0,'ฟิกูเอเรนเซ่ ยู23' ,0,0,0,1,1.83000004291534,3.5,3.54999995231628,0,-9,7.3,'S' ,'S' ,0,1,2.75,7.7,-9.4,9.4,0,1,2.50999999046326,3.79999995231628,2.19000005722046,0,1,0.25,1,1,-7,-8.7,7,0,1,1.25,-8.8,7.1,-7.1,163988212,'2019-06-21 02:00:00' ,0,1141268,0,'2019-06-20' ,4789911,'32196|125107|125011' ,1,0,9.4,9,1,0,-9.4,16
  [186] => 4789907 ,4789915 ,'บราซิล แคมเปโอนาโต แอสสปีรันเทส ยู23' ,'32196' ,0,'' ,1,0,0,0,'02:00' ,0,0,0,68263,135007,1,1,9.7,0.5,1,'ซานโต๊ส ยู23' ,0,'อาไว เอสซี ยู23' ,0,0,0,1,1.77999997138977,3.90000009536743,3.29999995231628,0,8,-9.7,'S' ,'S' ,0,1,2.5,9,9.3,-9.3,0,1,2.40000009536743,4.55000019073486,2.0699999332428,0,1,0.25,1,1,-8.3,-10,8.3,0,1,1,9.2,9.1,-9.1,161221312,'2019-06-21 02:00:00' ,0,1141271,0,'2019-06-20' ,4789908,'32196|68263|135007' ,1,0,9.4,9,1,0,-9.4,16
  [187] => 4789906 ,4789914 ,'บราซิล แคมเปโอนาโต แอสสปีรันเทส ยู23' ,'32196' ,0,'' ,1,0,0,0,'02:00' ,0,0,0,155953,134648,1,1,-7.3,0.75,1,'ปอนเต เปรต้า ยู23' ,0,'ซานต้า ครู๊ซ พีอี ยู23' ,0,0,0,1,1.79999995231628,3.70000004768372,3.40000009536743,0,-9,7.3,'S' ,'S' ,0,1,2.5,9.8,8.5,-8.5,0,1,2.40000009536743,4.5,2.07999992370605,0,1,0.25,1,1,-8.3,-10,8.3,0,1,1,9.7,8.6,-8.6,942868212,'2019-06-21 02:00:00' ,0,1141267,0,'2019-06-20' ,4789907,'32196|155953|134648' ,1,0,9.4,9,1,0,-9.4,16
  [188] => 37685,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เปลี่ยนตัว',''
  [189] => 4789549 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เปลี่ยนตัว' ,'37685' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,38285,38562,1,1,-7.5,0,1,'อุรุกวัย เปลี่ยนตัวสำรองครั้งที่ 1' ,0,'ญี่ปุ่น เปลี่ยนตัวสำรองครั้งที่ 1' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-8.8,7.5,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789906,'37685|38285|38562' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [190] => 4789550 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - เปลี่ยนตัว' ,'37685' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,38282,38564,1,1,8.9,0,1,'อุรุกวัย เปลี่ยนตัวสำรองครั้งสุดท้าย' ,0,'ญี่ปุ่น เปลี่ยนตัวสำรองครั้งสุดท้าย' ,0,0,0,0,0,0,0,0,7.6,-8.9,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789549,'37685|38282|38564' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [191] => 37679,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - ลูกเตะจากประตู',''
  [192] => 4789545 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - ลูกเตะจากประตู' ,'37679' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,46302,62191,1,1,-6.1,0,1,'อุรุกวัย ลูกตั้งเตะจากประตูครั้งที่ 1' ,0,'ญี่ปุ่น ลูกตั้งเตะจากประตูครั้งที่ 1' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.4,6.1,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789550,'37679|46302|62191' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [193] => 4789548 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - ลูกเตะจากประตู' ,'37679' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,76531,76533,1,1,-6.1,0,1,'อุรุกวัย ครึ่งหลัง ลูกตั้งเตะจากประตูครั้งที่ 1' ,0,'ญี่ปุ่น ครึ่งหลัง ลูกตั้งเตะจากประตูครั้งที่ 1' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.4,6.1,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789545,'37679|76531|76533' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [194] => 4789546 ,4789547 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - ลูกเตะจากประตู' ,'37679' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,46301,62192,1,1,-6.1,0,1,'อุรุกวัย ลูกตั้งเตะจากประตูครั้งสุดท้าย' ,0,'ญี่ปุ่น ลูกตั้งเตะจากประตูครั้งสุดท้าย' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.4,6.1,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,-6.1,-7.4,6.1,0,1,-1,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789548,'37679|46301|62192' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [195] => 37686,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - ล้ำหน้า',''
  [196] => 4789552 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - ล้ำหน้า' ,'37686' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,38301,38553,1,1,7.5,0,1,'อุรุกวัย ล้ำหน้าครั้งที่ 1' ,0,'ญี่ปุ่น ล้ำหน้าครั้งที่ 1' ,0,0,0,0,0,0,0,0,6.2,-7.5,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789546,'37686|38301|38553' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [197] => 4789553 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - ล้ำหน้า' ,'37686' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,76537,76539,1,1,7.5,0,1,'อุรุกวัย ครึ่งหลัง ล้ำหน้าครั้งที่ 1' ,0,'ญี่ปุ่น ครึ่งหลัง ล้ำหน้าครั้งที่ 1' ,0,0,0,0,0,0,0,0,6.2,-7.5,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789552,'37686|76537|76539' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [198] => 4789554 ,4789555 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - ล้ำหน้า' ,'37686' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,38305,38569,1,1,7.5,0,1,'อุรุกวัย ล้ำหน้าครั้งสุดท้าย' ,0,'ญี่ปุ่น ล้ำหน้าครั้งสุดท้าย' ,0,0,0,0,0,0,0,0,6.2,-7.5,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,7.5,6.2,-7.5,0,1,-1,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789553,'37686|38305|38569' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [199] => 37682,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - ลูกทุ่ม',''
  [200] => 4789541 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - ลูกทุ่ม' ,'37682' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,39101,39086,1,1,9.4,0,1,'อุรุกวัย ทุ่มลูกครั้งที่ 1' ,0,'ญี่ปุ่น ทุ่มลูกครั้งที่ 1' ,0,0,0,0,0,0,0,0,8.1,-9.4,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789554,'37682|39101|39086' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [201] => 4789544 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - ลูกทุ่ม' ,'37682' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,76558,76560,1,1,9.4,0,1,'อุรุกวัย ครึ่งหลัง ลูกทุ่มครั้งที่ 1' ,0,'ญี่ปุ่น ครึ่งหลัง ลูกทุ่มครั้งที่ 1' ,0,0,0,0,0,0,0,0,8.1,-9.4,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789541,'37682|76558|76560' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [202] => 4789542 ,4789543 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - ลูกทุ่ม' ,'37682' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,39097,39087,1,1,9.4,0,1,'อุรุกวัย ทุ่มลูกครั้งสุดท้าย' ,0,'ญี่ปุ่น ทุ่มลูกครั้งสุดท้าย' ,0,0,0,0,0,0,0,0,8.1,-9.4,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,9.4,8.1,-9.4,0,1,-1,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789544,'37682|39097|39087' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [203] => 37678,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - ฟรีคิก',''
  [204] => 4789537 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - ฟรีคิก' ,'37678' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,46307,62190,1,1,7.3,0,1,'อุรุกวัย ฟรีคิกส์ครั้งที่ 1' ,0,'ญี่ปุ่น ฟรีคิกส์ครั้งที่ 1' ,0,0,0,0,0,0,0,0,6,-7.3,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789542,'37678|46307|62190' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [205] => 4789540 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - ฟรีคิก' ,'37678' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,76546,76548,1,1,7.3,0,1,'อุรุกวัย ครึ่งหลัง ฟรีคิกส์ครั้งที่ 1' ,0,'ญี่ปุ่น ครึ่งหลัง ฟรีคิกส์ครั้งที่ 1' ,0,0,0,0,0,0,0,0,6,-7.3,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789537,'37678|76546|76548' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [206] => 4789538 ,4789539 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - ฟรีคิก' ,'37678' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,46305,62189,1,1,7.3,0,1,'อุรุกวัย ฟรีคิกสุดท้าย' ,0,'ญี่ปุ่น ฟรีคิกสุดท้าย' ,0,0,0,0,0,0,0,0,6,-7.3,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,7.4,6.1,-7.4,0,1,-1,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789540,'37678|46305|62189' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [207] => 37675,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - ครึ่งแรก vs ครึ่งหลัง',''
  [208] => 4789536 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - ครึ่งแรก vs ครึ่งหลัง' ,'37675' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,158568,158569,1,1,9.4,0.25,0,'อุรุกวัย -vs- ญี่ปุ่น - ประตูในครึ่งแรก' ,0,'อุรุกวัย -vs- ญี่ปุ่น - ประตูในครึ่งหลัง' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-9.4,8.1,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789538,'37675|158568|158569' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [209] => 37689,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - ใบแดง',''
  [210] => 4789551 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - ใบแดง' ,'37689' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,158570,158571,1,1,-1.7,0,1,'อุรุกวัย -vs- ญี่ปุ่น - มีใบแดง' ,0,'อุรุกวัย -vs- ญี่ปุ่น - ไม่มีใบแดง' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-3,1.7,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789536,'37689|158570|158571' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [211] => 37690,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - ทำเข้าประตูตัวเอง',''
  [212] => 4789556 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - ทำเข้าประตูตัวเอง' ,'37690' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,158572,158573,1,1,-0.7,0,1,'อุรุกวัย -vs- ญี่ปุ่น - ทำเข้าประตูตัวเอง' ,0,'อุรุกวัย -vs- ญี่ปุ่น - ไม่มีทำเข้าประตูตัวเอง' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-2,0.7,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789551,'37690|158572|158573' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [213] => 37693,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - จุดโทษ',''
  [214] => 4789557 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - จุดโทษ' ,'37693' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,158574,158575,1,1,-4.3,0,1,'อุรุกวัย -vs- ญี่ปุ่น ลูกโทษครั้งแรกได้รับรางวัล - มี' ,0,'อุรุกวัย -vs- ญี่ปุ่น ลูกโทษครั้งแรกได้รับรางวัล - ไม่มี' ,0,0,0,0,0,0,0,0,-5.6,4.3,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789556,'37693|158574|158575' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [215] => 4789558 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - จุดโทษ' ,'37693' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,158576,158577,1,1,2.9,0,1,'อุรุกวัย -vs- ญี่ปุ่น สกอร์จากจุดโทษครั้งที่ 1 - มี' ,0,'อุรุกวัย -vs- ญี่ปุ่น สกอร์จากจุดโทษครั้งที่ 1 - ไม่มี' ,0,0,0,0,0,0,0,0,1.6,-2.9,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789557,'37693|158576|158577' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [216] => 37702,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - นาทีประตูรวม',''
  [217] => 4789850 ,0 ,'คอนเมบอล โคปา อเมริกา 2019 (ใน บราซิล) - นาทีประตูรวม' ,'37702' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,5242,509,1,0,0,-1,1,'อุรุกวัย' ,0,'ญี่ปุ่น' ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'S' ,'S' ,0,1,150.5,8.2,-9.5,9.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789558,'37702|5242|509' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [218] => 1483,'ทีมที่เขี่ยลูกเริ่มเกมส์ก่อน',''
  [219] => 4789617 ,0 ,'ทีมที่เขี่ยลูกเริ่มเกมส์ก่อน' ,'1483' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 07:00' ,0,0,0,5242,509,1,1,-9.8,0,1,'อุรุกวัย' ,0,'ญี่ปุ่น' ,0,0,0,0,0,0,0,0,9.5,9.8,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 07:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789850,'1483|5242|509' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [220] => 4790095 ,0 ,'ทีมที่เขี่ยลูกเริ่มเกมส์ก่อน' ,'1483' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/20 23:59' ,0,0,0,42676,7979,1,1,-9.6,0,1,'แคมเมรูน (ญ)' ,0,'นิว ซีแลนด์ (ญ)' ,0,0,0,0,0,0,0,0,9.7,9.6,'S' ,'S' ,0,1,-1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-20 23:59:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4789617,'1483|42676|7979' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [221] => 4790092 ,0 ,'ทีมที่เขี่ยลูกเริ่มเกมส์ก่อน' ,'1483' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/20 23:59' ,0,0,0,10402,7756,1,1,-9.5,0,1,'ฮอลแลนด์ (ญ)' ,0,'แคนาดา (ญ)' ,0,0,0,0,0,0,0,0,9.8,9.5,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-20 23:59:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4790095,'1483|10402|7756' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [222] => 4790093 ,0 ,'ทีมที่เขี่ยลูกเริ่มเกมส์ก่อน' ,'1483' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 03:00' ,0,0,0,7762,7973,1,1,-9.4,0,1,'สวีเดน (ญ)' ,0,'ยูเอสเอ (ญ)' ,0,0,0,0,0,0,0,0,9.9,9.4,'S' ,'S' ,0,1,-1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 03:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4790092,'1483|7762|7973' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [223] => 4790094 ,0 ,'ทีมที่เขี่ยลูกเริ่มเกมส์ก่อน' ,'1483' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 03:00' ,0,0,0,4308,30373,1,1,-9.4,0,1,'ไทยแลนด์ (ญ)' ,0,'ชิลี (ญ)' ,0,0,0,0,0,0,0,0,9.9,9.4,'S' ,'S' ,0,1,-1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 03:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4790093,'1483|4308|30373' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [224] => 4789844 ,0 ,'ทีมที่เขี่ยลูกเริ่มเกมส์ก่อน' ,'1483' ,0,'' ,0,0,0,0,'06/21 03:00' ,0,0,0,2537,2535,1,1,-9.3,0,1,'เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า' ,0,'มายอร์ก้า' ,0,0,0,0,0,0,0,0,10,9.3,'S' ,'S' ,0,1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'2019-06-21 03:00:00' ,0,0,0,'2019-06-20' ,4790094,'1483|2537|2535' ,1,0,0,-1.4,0,0,0,14
  [225] => 
  [226] => 
)